ตัวดำเนินการในภาษาซี

ตัวดำเนินการในภาษาซี มีกี่ประเภท?

ภาษาซี เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Bell Laboratories ในปี 1969 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Unix และด้วยความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มี ทำให้ภาษาซี เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ตัวดำเนินการในภาษาซี มีหลายประเภท ซึ่งจะถูกใช้ในการดำเนินการต่างๆ ในโปรแกรม.

วิธีการประกาศตัวแปรและการกำหนดค่าในภาษาซี

ในภาษาซี เราสามารถประกาศตัวแปรได้ด้วยการระบุชนิดของตัวแปรและชื่อของตัวแปรตามหลัง ตัวอย่างการประกาศตัวแปรในภาษาซี ดังนี้

“`c
int age;
float height;
char grade;
“`

เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้โดยใช้ตัวดำเนินการ `=` ดังนี้

“`c
age = 20;
height = 1.75;
grade = ‘A’;
“`

การใช้คําสั่งทางควบคุมและการสร้างโครงสร้างควบคุมในภาษาซี

ภาษาซี มีคําสั่งทางควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการกระทํางานของโปรแกรม ซึ่งประกอบไปด้วยคําสั่ง `if`, `else`, `switch` และ `while` เป็นต้น

**คําสั่ง `if`**

คําสั่ง `if` ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข และทํางานตามลําดับของเงื่อนไขที่เป็นจริง ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `if` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int age = 18;

if (age >= 18) {
printf(“You are an adult.”);
}
“`

**คําสั่ง `else`**

คําสั่ง `else` ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขในคําสั่ง `if` เป็นเท็จ สามารถใช้คําสั่ง `else` เพื่อทํางานตามลําดับในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `else` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int age = 15;

if (age >= 18) {
printf(“You are an adult.”);
} else {
printf(“You are a minor.”);
}
“`

**คําสั่ง `switch`**

คําสั่ง `switch` ใช้ในการเลือกทํางานตามเงื่อนไขที่อยู่ในแต่ละกรณี ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `switch` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int day = 1;

switch (day) {
case 1: printf(“Sunday”);
break;
case 2: printf(“Monday”);
break;
// กรณีอื่นๆ
default: printf(“Invalid day”);
}
“`

**คําสั่ง `while`**

คําสั่ง `while` ใช้ในการทําซํ้างานในลําดับของคําสั่งที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กดขึ้น ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `while` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int i = 0;

while (i < 5) { printf("Value of i: %d\n", i); i++; } ``` การทํางานกับตัวแปรแบบชนิดพื้นฐานในภาษาซี ภาษาซี มีตัวแปรชนิดพื้นฐานที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น `int`, `float`, `char` เป็นต้น **ตัวแปรชนิด `int`** ตัวแปรชนิด `int` ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม เช่น ```c int num = 10; ``` **ตัวแปรชนิด `float`** ตัวแปรชนิด `float` ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนจริง เช่น ```c float score = 98.5; ``` **ตัวแปรชนิด `char`** ตัวแปรชนิด `char` ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นอักขระ เช่น ```c char grade = 'A'; ``` การใช้คําสั่งเงื่อนไขและการสร้างโครงสร้างเงื่อนไขในภาษาซี ภาษาซี มีคําสั่งเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ เช่น `if`, `else if`, `else` เป็นต้น **คําสั่ง `if`** คําสั่ง `if` ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข และทํางานตามลําดับของเงื่อนไขที่เป็นจริง ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `if` ในภาษาซี ดังนี้ ```c int age = 18; if (age >= 18) {
printf(“You are an adult.”);
}
“`

**คําสั่ง `else if`**

คําสั่ง `else if` ใช้ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `else if` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int score = 70;

if (score >= 80) {
printf(“Grade A”);
} else if (score >= 70) {
printf(“Grade B”);
} else if (score >= 60) {
printf(“Grade C”);
} else {
printf(“Grade F”);
}
“`

**คําสั่ง `else`**

คําสั่ง `else` ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขในคําสั่ง `if` และ `else if` เป็นเท็จ สามารถใช้คําสั่ง `else` เพื่อทํางานตามลําดับในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวอย่างการใช้คําสั่ง `else` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int score = 50;

if (score >= 80) {
printf(“Grade A”);
} else if (score >= 70) {
printf(“Grade B”);
} else if (score >= 60) {
printf(“Grade C”);
} else {
printf(“Grade F”);
}
“`

การทํางานกับตัวแปรแบบชนิดซํ้าและตัวแปรชนิดชุดในภาษาซี

ภาษาซี มีตัวแปรชนิดพิเศษที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ตัวแปรชนิดซํ้า (`pointer`) และตัวแปรชนิดชุด (`array`) เป็นต้น

**ตัวแปรชนิด `pointer`**

ตัวแปรชนิด `pointer` ใช้ในการเก็บที่อยู่ของตัวแปรอื่น เพื่ออ้างอิงถึงตัวแปรดังกล่าว ตัวอย่างการใช้ตัวแปรชนิด `pointer` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int num = 10;
int *ptr;

ptr = #
“`

**ตัวแปรชนิด `array`**

ตัวแปรชนิด `array` ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะซ้อนเรียงต่อกัน ตัวอย่างการใช้ตัวแปรชนิด `array` ในภาษาซี ดังนี้

“`c
int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
“`

การใช้ลําดับและการสร้างโครงสร้างการลําดับในภาษาซี

ภาษาซี มีโครงสร้างการลําดับที่ส

[ตอนที่ 7] ตัวดำเนินการ นิพจน์ และลำดับการดำเนินการ ในภาษา C

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวดำเนินการในภาษาซี ตัวดำเนินการในภาษาซี มีกี่ประเภท, % ต่างๆในภาษา c, ตัวดำเนินการ คือ, เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด คือตัวดำเนินการกำหนดค่าของ assignment operator, & ในภาษา c คือ, contents of หมายถึงตัวดําเนินการใดในโครงสร้างภาษา c, && ภาษาซี คือ, ตัวดำเนินการ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวดำเนินการในภาษาซี

[ตอนที่ 7] ตัวดำเนินการ นิพจน์ และลำดับการดำเนินการ ในภาษา C
[ตอนที่ 7] ตัวดำเนินการ นิพจน์ และลำดับการดำเนินการ ในภาษา C

หมวดหมู่: Top 100 ตัวดำเนินการในภาษาซี

ตัวดำเนินการในภาษาซีมีอะไรบ้าง

ตัวดำเนินการในภาษาซีมีอะไรบ้าง

ภาษาซี (C Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย Dennis Ritchie ในปี ค.ศ. 1972 เป็นภาษาที่กำลังติดตัวดำเนินการหรือ Operators ที่มีบทบาทสำคัญในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและพูดถึงตัวดำเนินการที่สำคัญในภาษาซี พร้อมทั้งให้คำอธิบายและตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างละเอียด

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ภาษาซีมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์หลากหลาย เหมาะสำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป โดยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อยในภาษาซีมีดังนี้:

1. ตัวดำเนินการบวก (+): ใช้สำหรับดำเนินการรวมค่าของสองตัวแปรหรือค่าคงที่เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 5;
int b = 3;
int c = a + b;
ค่าตัวแปร c จะเท่ากับ 8

2. ตัวดำเนินการลบ (-): ใช้สำหรับลบค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่ออกจากกัน

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 7;
int b = 4;
int c = a – b;
ค่าตัวแปร c จะเท่ากับ 3

3. ตัวดำเนินการคูณ (*): ใช้สำหรับคูณค่าของสองตัวแปรหรือค่าคงที่เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 3;
int b = 2;
int c = a * b;
ค่าตัวแปร c จะเท่ากับ 6

4. ตัวดำเนินการหาร (/): ใช้สำหรับหารค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่กัน

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 8;
int b = 2;
int c = a / b;
ค่าตัวแปร c จะเท่ากับ 4

5. ตัวดำเนินการหารเอาเศษ (%): ใช้สำหรับหารค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่และเอาเศษที่เหลือหลังจากการหาร

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 7;
int b = 3;
int c = a % b;
ค่าตัวแปร c จะเท่ากับ 1

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
สำหรับการทำเงื่อนไขในภาษาซี เราต้องใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบค่าของตัวแปรหรือค่าคงที่สองค่าว่าเป็นจริงหรือเท็จ

1. ตัวดำเนินการเทียบเท่า (==): ใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่าของสองตัวแปรหรือค่าคงที่เท่ากันหรือไม่

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 5;
int b = 5;
if (a == b) {
printf(“a เท่ากับ b”);
}

2. ตัวดำเนินการไม่เทียบเท่า (!=): ใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่าของสองตัวแปรหรือค่าคงที่ไม่เท่ากัน

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 7;
int b = 5;
if (a != b) {
printf(“a ไม่เท่ากับ b”);
}

3. ตัวดำเนินการมากกว่า (>), มากกว่าหรือเท่ากับ (>=), น้อยกว่า (<), น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=): ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าของสองตัวแปรหรือค่าคงที่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ตัวอย่างการใช้งาน: int a = 3; int b = 5; if (a < b) { printf("a น้อยกว่า b"); } ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ ภาษาซีมีตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ให้สามารถดำเนินการกับค่าจริง (True) และเท็จ (False) เพื่อสร้างเงื่อนไขหรือแบบกระทำ 1. ตัวดำเนินการและ (&&): ใช้สำหรับผสมผสานเงื่อนไขสองเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คำตอบเป็นจริง ตัวอย่างการใช้งาน: int a = 5; int b = 3; if (a > 0 && b < 5) { printf("a มากกว่า 0 และ b น้อยกว่า 5"); } 2. ตัวดำเนินการหรือ (||): ใช้สำหรับผสมผสานเงื่อนไขสองเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คำตอบเป็นจริง ตัวอย่างการใช้งาน: int a = 7; int b = 3; if (a > 0 || b > 5) {
printf(“a มากกว่า 0 หรือ b มากกว่า 5”);
}

3. ตัวดำเนินการไม่ (NOT) (!): ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าจริงเป็นเท็จหรือเท็จเป็นจริง

ตัวอย่างการใช้งาน:
int a = 2;
if (!(a > 0)) {
printf(“a ไม่มากกว่า 0”);
}

FAQs

Q: ตัวดำเนินการในภาษาซีมีอีกชนิดไหนบ้าง?
A: นอกเหนือจากตัวดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ภาษาซียังมีตัวดำเนินการอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ตัวดำเนินการเลขฐาน, ตัวดำเนินการทางบันทึกไฟล์, ตัวดำเนินการทางบันทึก, และอื่น ๆ

Q: ตัวดำเนินการในภาษาซีมีหลักการในการใช้งานอย่างไร?
A: การใช้ตัวดำเนินการในภาษาซีเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือเปรียบเทียบและวนซ้ำอยู่ในหลักการพื้นฐานของภาษาซี และผู้ใช้งานควรระมัดระวังในการใช้งานเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความไม่แน่นอนในการทำงานของโปรแกรม

Q: ภาษาซีมีตัวดำเนินการไหนที่ใช้ในการหารเอาเศษ?
A: ตัวดำเนินการหารเอาเศษในภาษาซีคือ เครื่องหมาย % (percent sign)

Q: การใช้ตัวดำเนินการและในภาษาซีนั้นอย่างไร?
A: ตัวดำเนินการและในภาษาซีนั้นใช้สำหรับผสมผสานเงื่อนไขสองเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คำตอบเป็นจริง

Xor ใช้ตัวดำเนินการอะไร

XOR (Exclusive OR) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “เอ๊กซ์อิสระ” เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักถูกนำมาใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย

ตัวดำเนินการ XOR เป็นเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ทำหน้าที่ดำเนินการบนข้อมูลที่เป็นตัวเลข โดยหลักการทำงานของ XOR คือการเปรียบเทียบสองตัวเลขเพื่อหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน (หรือในคำอื่น หาผลลัพธ์ที่ “เอ็กซ์อิสระ” หรือ “ทวน” กัน) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

– หากตัวเลขทั้งสองตัวเป็นเลข 0 และ 0 หรือเลข 1 และ 1 บวกกัน ผลที่ได้คือ 0
– หากตัวเลขทั้งสองตัวเป็นเลข 0 และ 1 หรือเลข 1 และ 0 บวกกัน ผลที่ได้คือ 1

นอกเหนือจากการใช้กับตัวเลข ตัวดำเนินการ XOR ยังสามารถนำมาใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขได้อีกด้วย เช่น ข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร (เครื่องหมาย) หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีสองสถานะเท่านั้น

ในการประยุกต์ใช้ XOR ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล มักใช้หลักการของข้อตกลงกฎหมายทางลับและความปลอดภัย โดยให้ข้อมูลลับถูกเข้ารหัสด้วยคีย์ที่เป็นตัวเลขที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการ XOR กับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องการผ่านการเข้ารหัสก่อนที่จะถูกส่งผ่านระบบเครือข่าย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย คุณลักษณะของตัวดำเนินการ XOR ที่มีความสำคัญคือ สามารถใช้คีย์เดียวกันในกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ซึ่งเป็นจุดเด่นเมื่อเทียบกับวิธีการเข้ารหัสแบบอื่น ๆ ที่มีการใช้คีย์แยกกันระหว่างกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัส

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: XOR มีประโยชน์ทางคณิตศาสตร์อย่างไร?
คำตอบ: XOR เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในหลายเรื่องราว เช่น เครื่องคิดเลข การสร้างรหัสการเข้ารหัส เทคโนโลยีเครือข่าย และอื่น ๆ การนำ XOR ไปใช้ในบทบาทพิเศษเหล่านี้ทำให้มีความสำคัญและมีความนิยมอย่างสูงในคณิตศาสตร์

คำถาม: XOR ทำงานอย่างไรเมื่อใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข?
คำตอบ: เมื่อใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข XOR จะดำเนินการตามหลักการเดียวกับตัวเลข การเปรียบเทียบข้อมูลสองชุดเพื่อหาผลลัพธ์ที่ต่างกัน คำของตัวอย่างที่อธิบายหลักการนี้ได้ดีคือ XOR ของสองเครื่องหมายหรือตัวแปรที่มีสองสถานะเท่านั้น

คำถาม: XOR มีประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยได้อย่างไร?
คำตอบ: XOR มีคุณสมบัติเฉพาะในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากสามารถใช้คีย์เดียวกันในกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ยากต่อการโจมตีด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้คีย์แยกกัน

คำถาม: เมื่อใช้ XOR ในการรักษาความลับของข้อมูล คีย์ที่ใช้จะสามารถใช้ซ้ำได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ คีย์ที่ใช้ในกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสด้วย XOR สามารถใช้ซ้ำได้ตลอดระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากตัวดำเนินการ XOR มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผลลัพธ์จะเป็น 0 หาก XOR กับตัวเลข 0 และจะคืนค่าในทางกลับกันที่เป็นตรงข้าม มิฉะนั้น ผลลัพธ์จะเป็น 1 หาก XOR กับตัวเลข 1

คำถาม: ตัวดำเนินการ XOR สามารถใช้กับตัวเลขที่มีค่ามากเกินไปได้หรือไม่?
คำตอบ: ตัวดำเนินการ XOR สามารถใช้กับตัวเลขที่มีค่ามากเกินไปได้ การประมวลผลของ XOR ไม่ขึ้นกับขนาดหรือค่าของตัวเลข เพราะฉะนั้น เมื่อ XOR กับตัวเลขใด ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่า XOR เสมอ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ตัวดำเนินการในภาษาซี มีกี่ประเภท

ตัวดำเนินการในภาษาซี มีกี่ประเภท

ภาษาซี (C Language) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1972 โดย Dennis Ritchie ที่เขียนขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix ที่เป็นที่ส่วนใหญ่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคนั้น ตัวดำเนินการ (Operator) เป็นส่วนสำคัญของภาษาซี ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะที่ช่วยให้โปรแกรมดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้จะศึกษาเกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษาซีและประเภทต่างๆ ของตัวดำเนินการดังกล่าว

นอกเหนือจากการใช้ตัวดำเนินการในภาษาซีเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง เศษที่ใช้ในตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ยังมีตัวดำเนินการอื่นๆ อีกนับพันที่เป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะคำสั่งต่างๆ ที่เราต้องการให้โปรแกรมของเราทำงานออกมา

ประเภทของตัวดำเนินการในภาษาซี

1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators): ภาษาซีมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเลข เช่น

– ตัวดำเนินการบวก (Addition Operator): “+”
– ตัวดำเนินการลบ (Subtraction Operator): “-”
– ตัวดำเนินการคูณ (Multiplication Operator): “*”
– ตัวดำเนินการหาร (Division Operator): “/”
– ตัวดำเนินการหารเอาเศษ (Modulus Operator): “%”
– ตัวดำเนินการยกกำลัง (Exponentiation Operator): “**”

2. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators): เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเท็จ หรือใช้ในการดำเนินการตรรกศาสตร์เช่น

– ตัวดำเนินการเทียบเท่ากัน (Equality Operator): “==”
– ตัวดำเนินการเทียบไม่เท่ากัน (Inequality Operator): “!=”
– ตัวดำเนินการมากกว่า (Greater than Operator): “>”
– ตัวดำเนินการน้อยกว่า (Less than Operator): “<" - ตัวดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับ (Greater than or equal to Operator): ">=”
– ตัวดำเนินการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (Less than or equal to Operator): “<=" 3. ตัวดำเนินการทางทางหน้าทางหลัง (Increment and Decrement Operators): เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเพิ่มค่าหรือลดค่าของตัวแปรจำนวนเต็มที่อยู่ในขณะใช้งาน เช่น - ตัวดำเนินการเพิ่มค่าทีละหนึ่ง (Increment Operator): "++" - ตัวดำเนินการลดค่าทีละหนึ่ง (Decrement Operator): "--" 4. ตัวดำเนินการทางบูลีน (Logical Operators): เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเปรียบเทียบเงื่อนไขทางบูลีย์ เช่น - ตัวดำเนินการและ (AND Operator): "&&" - ตัวดำเนินการหรือ (OR Operator): "||" - ตัวดำเนินการไม่ (NOT Operator): "!" 5. ตัวดำเนินการทางบิต (Bitwise Operators): เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการดำเนินการเชิงบิตกับตัวเลขแบบทศนิยม เช่น - ตัวดำเนินการAND ในระบบทศนิยม (AND Operator): "&" - ตัวดำเนินการOR ในระบบทศนิยม (OR Operator): "|" - ตัวดำเนินการNOT ในระบบทศนิยม (NOT Operator): "~" - ตัวดำเนินการxor ในระบบทศนิยม (XOR Operator): "^" คำถามที่พบบ่อย คำถาม 1: ตัวดำเนินการในภาษาซีสามารถใช้กับตัวแปรชนิดใดได้บ้าง? คำตอบ: ตัวดำเนินการในภาษาซีสามารถใช้กับตัวแปรชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น ตัวแปรชนิด int, float, double, char เป็นต้น คำถาม 2: ตัวดำเนินการและที่ใช้ในภาษาซีทำหน้าที่อย่างไร? คำตอบ: ตัวดำเนินการและในภาษาซีมีหน้าที่ใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่มีค่าทางบูลีย์ ถ้าเงื่อนไขที่ใช้เปรียบเทียบเป็นจริงทั้งคู่ ผลลัพธ์จะเป็นจริง ถ้ามีค่าเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลลัพธ์จะเป็นเท็จ คำถาม 3: ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์เช่นและมีความหมายอย่างไรในภาษาซี? คำตอบ: ตัวดำเนินการและในภาษาซีมีความหมายเป็นตัวเชื่อมบวกระหว่างเงื่อนไข ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง ผลลัพธ์จะเป็นจริง แต่ถ้ามีค่าใดค่าหนึ่งเป็นเท็จ ผลลัพธ์จะเป็นเท็จ คำสรุป ตัวดำเนินการในภาษาซีมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกัน การเรียนรู้และทำความเข้าใจในตัวดำเนินการที่มีอยู่ในภาษาซีจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

% ต่างๆในภาษา C

ภาษา C เกิดขึ้นในปี 1972 โดย Dennis Ritchie และ Ken Thompson ที่บริษัทเบลล์แล็บส์ (Bell Labs) ภาษา C เกิดจากการพัฒนาภาษา B ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แรกที่ถูกเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) และสามารถสร้างระบบปฏิบัติการได้ ภาษา C นิยมใช้ในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ embedded system และโปรแกรมเอาไว้จัดการการทำงานของระบบปฏิบัติการเอางาน นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วย

ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง การโปรแกรมด้วยภาษา C การใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น้อยที่สุด และสามารถนำมาใช้พัฒนาภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ได้ รูปแบบของภาษา C พื้นฐานอยู่บนสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งช่วยให้โค้ดสามารถอ่านและแก้ไขได้ง่าย นอกจากนี้ภาษา C ยังมีการจัดการข้อมูลเชิงอนุกรม (Data Structures) เช่น ระบบตัวแปร (variables), ระบบอาเรย์ (arrays), และระบบอินดริฟฟ์เตอร์ (pointers) ที่ช่วยให้โปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นมากขึ้น

เนื่องจากภาษา C เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูง มันสามารถนำไปใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Windows, Linux, macOS, และอื่น ๆ ภาษา C สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, แม้กระทั่งระบบจัดการยิ่งใหญ่ เช่นระบบปฏิบัติการ Unix ภาษานี้ล้วนแล้วแต่ยังเป็นภาษาที่ทรงพลังช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเขียนการทำงานรอบเดียวที่สายตามนั้นมองเห็น

แน่นอนว่าในการเรียนรู้และใช้ภาษา C อาจมีความยากลำบากอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ แต่หากผู้ใช้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และหมดความยากลำบากทางอื่น ๆ สิ่งที่ต้องการคือความอดทนและความตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา C

สำหรับคำถามที่พบบ่อยสำหรับภาษา C สามารถดูด้านล่างนี้เพื่อรับคำตอบที่ชัดเจน:

คำถาม: ภาษา C คืออะไร?
คำตอบ: ภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง และถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการและ embedded system

คำถาม: จะใช้ภาษา C สำหรับการพัฒนาอะไรได้บ้าง?
คำตอบ: ภาษา C สามารถใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันมือถือ, ระบบปฏิบัติการ, embedded system, และการเขียนซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย

คำถาม: การเรียนรู้ภาษา C ยากหรือไม่?
คำตอบ: การเรียนรู้ภาษา C อาจมีความยากได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตามหากคุณมีความตั้งใจและความอดทนในการเรียนรู้ เราสามารถล้ำหน้าไปด้วยความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา C

คำถาม: ภาษา C ใช้งานได้บนแพลตฟอร์มที่ไหน?
คำตอบ: ภาษา C สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, Linux, macOS, และอื่น ๆ

คำถาม: ถ้าฉันต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉันควรเริ่มต้นอย่างไร?
คำตอบ: เพื่อที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C คุณควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา C เช่น การประกาศตัวแปร, การใช้งานอาเรย์, และการจัดการอินดริฟเตอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถศึกษาตัวอย่างโค้ดและทำซ้ำตัวอย่างเพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

หวังว่าบทความนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา C ที่คุณสนใจ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนและผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเป็นที่ปรึกษาและนักพัฒนาภาษา C ที่มีความเชี่ยวชาญในฐานะของตนเอง

ตัวดำเนินการ คือ

ตัวดำเนินการ คือ อะไร?

การเข้าใจและทำความเข้าใจเรื่องตัวดำเนินการ (Operators) เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมมิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในภาษาไทยหรือในภาษาอื่นๆ นี่เป็นเหตุผลที่เราจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า “ตัวดำเนินการ” ในภาษาไทย

ในภาษาไทยคำว่า “ตัวดำเนินการ” เปรียบเสมือนกับคำในภาษาอังกฤษที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็คือ “Operators” เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการดำเนินการกับค่าต่างๆ ในภาษาโปรแกรมมิ่ง

ตัวดำเนินการในภาษาไทยมักใช้ในรูปแบบของคำใช้แทนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร, เปรียบเทียบ และอื่นๆ ทำให้คําสั่งในภาษาโปรแกรมมิ่งใช้ง่ายและเข้าใจได้ด้วยครับ

ตัวดำเนินการในภาษาไทย

มาดูกันว่ามีตัวดำเนินการในภาษาไทยได้แก่อะไรบ้าง

– ตัวดำเนินการบวก (+): ใช้ในการบวกเลขเข้าด้วยกัน ตัวอย่างการใช้งานคือ 2 + 3 จะได้ผลลัพธ์เป็น 5

– ตัวดำเนินการลบ (-): ใช้ในการลบเลขออกจากกัน ตัวอย่างการใช้งานคือ 5 – 3 จะได้ผลลัพธ์เป็น 2

– ตัวดำเนินการคูณ (*): ใช้ในการคูณเลขกัน เช่น 2 * 3 จะได้ผลลัพธ์เป็น 6

– ตัวดำเนินการหาร (/): ใช้ในการหารเลขเข้ากัน ตัวอย่างการใช้งานคือ 6 / 3 จะได้ผลลัพธ์เป็น 2

– ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ: ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่ ตัวอย่างการใช้งานคือ 5 > 3 จะได้ผลลัพธ์เป็นจริง (True)

นอกจากนี้ยังมีตัวดำเนินการอื่นๆ ในภาษาไทยที่น่าจะต้องรู้จัก เช่น ตัวดำเนินการแตกต่าง (<>), เป็นเท่ากับ (=), ไม่เท่ากับ (!=), มากกว่าหรือเท่ากับ (>=), น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) และอื่นๆ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวดำเนินการในภาษาไทย 1. ตัวดำเนินการมีกี่ประเภท? ตัวดำเนินการมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกัน หากคุณต้องการใช้งานตัวดำเนินการให้ดูบรรทัดการใช้งานและตัวอย่างเพื่อเข้าใจการทำงานได้ดียิ่งขึ้น 2. ควรเรียนรู้ตัวดำเนินการในภาษาไทยหรือไม่? การเรียนรู้ตัวดำเนินการในภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการเขียนโปรแกรมในภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนและอ่านคำสั่งของผู้ใช้งาน ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจการใช้งานตัวดำเนินการจะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 3. ตัวดำเนินการมีบทบาทอย่างไรในการเขียนโปรแกรม? ตัวดำเนินการเป็นส่วนสำคัญในการเขียนโปรแกรม เพราะมันช่วยให้เราสามารถดำเนินการกับข้อมูลต่างๆ เช่น การบวกเลข, การเปรียบเทียบค่า หรือการจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. มีตัวดำเนินการในภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาอื่นไหม? ในภาษาไทยมีตัวดำเนินการที่ไม่มีในภาษาอื่นเช่น ตัวดำเนินการแตกต่าง (<>), เป็นเท่ากับ (=), ไม่เท่ากับ (!=), มากกว่าหรือเท่ากับ (>=), น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) เป็นต้น 5. การใช้ตัวดำเนินการผิดพลาดอาจส่งผลต่อโปรแกรมหรือไม่? การใช้ตัวดำเนินการผิดพลาดสามารถทำให้โปรแกรมไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบและทดสอบโปรแกรมให้แน่ใจว่าการใช้ตัวดำเนินการถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง สรุป ตัวดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ในการเขียนและอ่านโปรแกรมในภาษาไทย ทราบการใช้งานและการทำงานของตัวดำเนินการช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และเข้าใจโค้ดในภาษาไทยได้ดีขึ้น กรุณาศึกษาตัวอย่างการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของตัวดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

มี 11 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวดำเนินการในภาษาซี.

นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ตัวดำเนินการในภาษาซี - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm  Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
ตัวดำเนินการในภาษาซี – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong - Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong – Issuu
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
คำสั่งเงื่อนไข | ภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ | ภาษาซี
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ | ภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
ตัวอย่างนิพจน์ และวิธีการคำนวณ | ภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
07 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ By Ruthmaster - Issuu
07 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ By Ruthmaster – Issuu
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
หน่วยที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล และตัวดำเนินการ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50  หน้า | Anyflip
หน่วยที่ 2 ตัวแปร ประเภทข้อมูล และตัวดำเนินการ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | Anyflip
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ -  ดาวน์โหลดหนังสือ | 201-250 หน้า | Pubhtml5
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 201-250 หน้า | Pubhtml5
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Order Of Precedence) – Information  Technology @ Ku Src
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Order Of Precedence) – Information Technology @ Ku Src
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
09 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ By Ruthmaster - Issuu
09 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ By Ruthmaster – Issuu
สอน C++: ตัวดำเนินการทางตรรกะ And (&&), Or (||), Not (!) - Youtube
สอน C++: ตัวดำเนินการทางตรรกะ And (&&), Or (||), Not (!) – Youtube
ภาษาซี ตอนที่ 5 ตัวดำเนินการในภาษา ซี (สำหรับคนที่เข้าใจยาก) - Youtube
ภาษาซี ตอนที่ 5 ตัวดำเนินการในภาษา ซี (สำหรับคนที่เข้าใจยาก) – Youtube
Chapter 4-Edit - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Anyflip
Chapter 4-Edit – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Anyflip
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
ใบความรู้ที่ 2.3 นิพจน์และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ - Flip Ebook Pages 1-22  | Anyflip
ใบความรู้ที่ 2.3 นิพจน์และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ – Flip Ebook Pages 1-22 | Anyflip
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
Chapter2 By สมศักดิ์ พูลเพิ่ม - Issuu
Chapter2 By สมศักดิ์ พูลเพิ่ม – Issuu
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทเรียนบนระบบเครือข่าย : ง.32241 โปรแกรมภาษา เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สอน C++: การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง - Youtube
สอน C++: การคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง – Youtube
Tech40101 Ch6 By Wannakarn - Issuu
Tech40101 Ch6 By Wannakarn – Issuu
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
7.3 การโปรแกรมด้วยภาษาซี | Anttawiporn
ตัวดำเนินการในภาษาไพทอน – ห้องคอมครูเชษฐ์
ตัวดำเนินการในภาษาไพทอน – ห้องคอมครูเชษฐ์
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
ประเภทตัวแปร: ทำความเข้าใจและการใช้งานในภาษาไพทอน - Themtraicay.Com
ประเภทตัวแปร: ทำความเข้าใจและการใช้งานในภาษาไพทอน – Themtraicay.Com
การเขียนภาษาซีเบื้องต้น - Flip Ebook Pages 1-34 | Anyflip
การเขียนภาษาซีเบื้องต้น – Flip Ebook Pages 1-34 | Anyflip
ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและการลดค่า ภาษาซี C Programming » วุฒิชัย แม้นรัมย์
ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและการลดค่า ภาษาซี C Programming » วุฒิชัย แม้นรัมย์

ลิงค์บทความ: ตัวดำเนินการในภาษาซี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวดำเนินการในภาษาซี.

ดูเพิ่มเติม: themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.