ประเภทตัวแปร

ประเภทตัวแปรในสถิติ

ในการศึกษาทางสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เราจะพบเจอกับคำศัพท์ “ตัวแปร” ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทตัวแปรที่พบในสถิติ และความสำคัญของแต่ละประเภท

1. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือตัวแปรที่เราสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงค่าได้ โดยมักใช้เพื่อวัดผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือตัวแปรที่มีผลทำให้เกิดความถี่ของตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง

2. ตัวแปรจำแนกตามคุณสมบัติทางมาตรวัด
– ตัวแปรขึ้นอยู่กับระดับการจำแนก: ได้แก่ ตัวแปรนาม ตัวแปรเรียง ตัวแปรอัตรา และตัวแปรอัตราส่วน
– ตัวแปรความต้องการใช้งาน: ได้แก่ ตัวแปรจำนวนคนใช้งาน ตัวแปรระยะเวลาที่ใช้ในการใช้งาน และตัวแปรส่วนลดราคา
– ตัวแปรนักเรียน: ได้แก่ ตัวแปรเพศ ตัวแปรชั้นปี และตัวแปรคะแนนสอบ
– ตัวแปรการคิดเอง: ได้แก่ ตัวแปรการคิดเพิ่มเติม ตัวแปรการคิดลดลง และตัวแปรการคิดที่ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ตัวแปรปรัชญา
ตัวแปรปรัชญาหมายถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ ความคิดเชิงตรรกะ หรือค่าความเชื่อของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ตัวแปรตรรกศาสตร์ ตัวแปรความสำคัญ หรือตัวแปรคะแนนความพอใจ

4. ตัวแปรสถิติ
ตัวแปรสถิติหมายถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติ เช่น ตัวแปรค่าเฉลี่ย ตัวแปรค่าตัวแก้ ตัวแปรความแปรปรวน หรือตัวแปรค่าสถิติอื่นๆ

5. ตัวแปรกลุ่ม
ตัวแปรกลุ่มหมายถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ กลุ่ม หรือลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น เวลาการศึกษา พื้นที่ หรืออายุ

6. ตัวแปรต่ำและตัวแปรสูง
ตัวแปรต่ำ (Low variables) หมายถึงตัวแปรที่อยู่ในช่วงของตัวเลขที่ต่ำที่สุด
ตัวแปรสูง (High variables) หมายถึงตัวแปรที่อยู่ในช่วงของตัวเลขที่สูงที่สุด

FAQs เกี่ยวกับประเภทตัวแปร

คำถาม 1: ตัวแปรหมายถึงอะไร?

ตอบ: ตัวแปร คือ สิ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คำถาม 2: ตัวแปรเชิงคุณภาพคืออะไร?

ตอบ: ตัวแปรเชิงคุณภาพคือตัวแปรที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะหรือลักษณะเฉพาะของกลุ่มหรือวัตถุ

คำถาม 3: ตัวแปรต้นหมายถึงอะไร?

ตอบ: ตัวแปรต้นหมายถึงตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ ในการทำการวิเคราะห์

คำถาม 4: ตัวแปรมีอะไรบ้าง?

ตอบ: ตัวแปรมีความหมายแบบชัดเจน ตัวแปรมีการทึกที่แตกต่างกัน ตัวแปรมีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์

คำถาม 5: ตัวแปรเชิงปริมาณตัวอย่าง?

ตอบ: ตัวแปรเชิงปริมาณตัวอย่างคือตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่วัดได้ประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวแปรที่สามารถวัดได้

คำถาม 6: ตัวแปรแทรกซ้อนตัวอย่าง?

ตอบ: ตัวแปรแทรกซ้อนตัวอย่างคือตัวแปรที่ประกอบด้วยตัวแปรที่มาจากรายการสองรายการที่แตกต่างกัน

คำถาม 7: ตัวแปรเชิงคุณภาพตัวอย่าง?

ตอบ: ตัวแปรเชิงคุณภาพตัวอย่างคือตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลักษณะหรือคุณลักษณะ

คำถาม 8: ตัวแปรเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างประเภทตัวแปร?

ตอบ: ประเภทตัวแปรเชิงคุณภาพมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรนาม และตัวแปรอัตราส่วน

สอนภาษาซี C: รู้จักกับตัวแปร (Variable) และประเภทข้อมูล (Data Type)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประเภทตัวแปร ตัวแปรหมายถึง, ตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ, ตัวแปรต้นหมายถึง, ตัวแปรมีอะไรบ้าง, ตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวอย่าง, ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวอย่าง, ตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง, ตัวแปรเชิงคุณภาพ มีอะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภทตัวแปร

สอนภาษาซี C: รู้จักกับตัวแปร (variable) และประเภทข้อมูล (data type)
สอนภาษาซี C: รู้จักกับตัวแปร (variable) และประเภทข้อมูล (data type)

หมวดหมู่: Top 60 ประเภทตัวแปร

การแบ่งประเภทของตัวแปรแบ่งได้กี่เกณฑ์ อะไรบ้าง

การแบ่งประเภทของตัวแปรเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เราสามารถเข้าใจและนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การแบ่งประเภทของตัวแปรเป็นเกณฑ์หลักที่เราใช้ในการแยกแยะข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการวิเคราะห์

ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของตัวแปร จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะใช้คำศัพท์ “ตัวแปร” เพื่ออ้างถึงคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของข้อมูลแต่ละชุด องค์ประกอบหรือคุณสมบัติดังกล่าวแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

การแบ่งประเภทตัวแปรสามารถทำได้หลายเกณฑ์ เกี่ยวกับตัวแปรตามลักษณะองค์ประกอบและมาตรวัดที่สามารถนำมาหาได้ รายละเอียดต่อไปนี้จะอธิบายถึงเกณฑ์หลักทั้งหมดที่เราสามารถใช้ในการแบ่งประเภทตัวแปร

1. ตัวแปรประชากร (Population Variables) และตัวแปรตัวอย่าง (Sample Variables)
ตัวแปรประชากรคือตัวแปรที่ชี้ถึงผลลัพธ์ทางสถิติของประชากรทั้งหมด กลุ่มของผลและตัวแปรข้อมูลจะประกอบไปด้วยบุคคลหรือสิ่งของที่เราสนใจ ในขณะที่ตัวแปรตัวอย่างคือตัวแปรที่จะใช้ในการสุ่มตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรนั้นๆ

2. ตัวแปรสมบูรณ์ (Discrete Variables) และตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous Variables)
ตัวแปรสมบูรณ์คือตัวแปรที่กำหนดได้เฉพาะค่าที่เป็นจำนวนเต็ม อย่างเช่น จำนวนเงิน, จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ในขณะที่ตัวแปรต่อเนื่องคือตัวแปรที่สามารถจัดอยู่ในระดับการวัดที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องที่สามารถมีค่าได้ตั้งแต่แต่ละจุดบนแกนหรือหน่วยของการวัดที่ได้มี

3. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนได้ในกระบวนการวิจัย เป็นตัวแปรที่เราสนใจว่าจะมีผลต่อตัวแปรตามอย่างไร ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ถูกส่งผลยังตัวแปรอิสระ และเป็นตัวแปรที่มีผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่เราสนใจว่าจะวิเคราะห์

4. ตัวแปรอายุ (Nominal Variables) และตัวแปรระดับการวัดเรี่ยงไข (Ordinal Variables)
ตัวแปรอายุคือตัวแปรที่ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ บ่งบอกว่าตัวแปรเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มหรือชุดข้อมูลใด ในขณะที่ตัวแปรระดับการวัดเรี่ยงไขคือตัวแปรที่สามารถเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มได้ตามลำดับ

5. ตัวแปรรวม (Aggregated Variables) และตัวแปรเฉพาะ (Disaggregated Variables)
ตัวแปรรวมคือตัวแปรที่รวบรวมข้อมูลของกลุ่มหรือสาขาที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดข้อสรุปทั่วไป ในขณะที่ตัวแปรเฉพาะคือการแบ่งข้อมูลตามข้อบ่งชี้หรือสถานการณ์ที่ต้องการดูข้อมูลในมุมมองที่ละเอียดยิบ

เกณฑ์ข้างต้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการแบ่งประเภทที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกเหนือจากนี้ยังมีเกณฑ์อื่นๆ ที่อาจจะใช้ในงานที่ประเมินคุณภาพข้อมูลทางสถิติ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ของความเสี่ยงทางสถิติ การแบ่งประเภทตามรูปแบบการกระจายของข้อมูล หรือการแบ่งเงื่อนไขของโมเดลสถิติ ซึ่งการใช้เกณฑ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. การแบ่งประเภทตัวแปรมีผลอย่างไรต่อการวิเคราะห์ข้อมูล?
การแบ่งประเภทตัวแปรช่วยให้เราสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและสามารถคัดเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลเหล่านั้น

2. ตัวแปรสมบูรณ์และตัวแปรต่อเนื่องแตกต่างกันอย่างไร?
ตัวแปรสมบูรณ์เป็นตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนจริงที่มีค่าที่เข้าใกล้เคียงกัน ในขณะที่ตัวแปรต่อเนื่องเป็นตัวแปรที่สามารถมีค่าได้ตั้งแต่จุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดบนแกนหรือหน่วยการวัดที่ได้มี

3. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคืออะไร?
ตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนได้ ในขณะที่ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ถูกส่งผลยังตัวแปรอิสระ และเป็นตัวแปรที่มีผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่สนใจว่าจะวิเคราะห์

4. ตัวแปรอายุและตัวแปรระดับการวัดเรี่ยงไขมีความแตกต่างกันอย่างไร?
ตัวแปรอายุเป็นตัวแปรที่บ่งบอกว่าตัวแปรเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มหรือชุดข้อมูลใด ในขณะที่ตัวแปรระดับการวัดเรี่ยงไขเป็นตัวแปรที่สามารถเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มได้ตามลำดับ

5. ตัวแปรรวมและตัวแปรเฉพาะแตกต่างกันอย่างไร?
ตัวแปรรวมเป็นตัวแปรที่รวบรวมข้อมูลของกลุ่มหรือสาขาที่ต้องการวิเคราะห์ในขณะที่ตัวแปรเฉพาะเป็นการแบ่งข้อมูลตามข้อบ่งชี้หรือสถานการณ์ที่ต้องการดูข้อมูลในมุมมองที่ละเอียดยิบ

การแบ่งประเภทของตัวแปรเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ระหว่างที่มีเกณฑ์หลักที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามารถใช้เกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต้องการในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น

ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น

ในการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตัวแปรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นักพัฒนาต้องมีความเข้าใจอย่างดี ตัวแปรเป็นการพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลตามที่ได้รับคำสั่ง ในบทความนี้เราจะพูดถึงตัวแปรประเภทใดที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรต้นที่อยู่ในรูปแบบภาษาไทย “ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น” โดยให้ความสำคัญต่อความเข้าใจและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ตัวแปรที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คือ ตัวแปรประเภทอ้างอิง (reference variable) ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของตัวแปรในภาษา Java ตัวแปรประเภทอ้างอิงถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ้างอิงหรือชี้ไปยังตัวแปรที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งในหน่วยความจำ โดยที่ค่าของตัวแปรอ้างอิงจะใช้เป็นการอ้างอิงการแก้ไขค่าของตัวแปรต้นกำหนด ในกรณีที่ตัวแปรต้นเปลี่ยนค่า ตัวแปรที่อ้างอิงก็จะเปลี่ยนแปลงค่าตามไปด้วย

ตัวอย่างเช่น มีตัวแปร a ที่มีค่าเป็น 10 เราสามารถสร้างตัวแปร b เป็นตัวแปรอ้างอิงที่ชี้ไปยังตัวแปร a ได้ เมื่อเราเปลี่ยนค่าของตัวแปร a เป็น 20 ค่าของตัวแปร b ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็น 20 ตามด้วย เพราะว่าตัวแปร b นั้นเป็นตัวแปรประเภทอ้างอิงที่ชี้ไปยังตัวแปร a ที่มีการเปลี่ยนค่า

การใช้งานตัวแปรประเภทอ้างอิงในภาษา Java มีประโยชน์และความสามารถในการจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับข้อมูลที่มีลำดับหรือโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตัวแปรประเภทอ้างอิงช่วยให้เราสามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ง่ายมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวแปรประเภทอ้างอิง:

คำถาม: ตัวแปรประเภทอ้างอิงคืออะไร?
คำตอบ: ตัวแปรประเภทอ้างอิงเป็นประเภทหนึ่งของตัวแปรที่ใช้เพื่ออ้างอิงหรือชี้ไปยังตัวแปรที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งในหน่วยความจำ

คำถาม: ตัวแปรประเภทอ้างอิงมีประโยชน์อย่างไร?
คำตอบ: ตัวแปรประเภทอ้างอิงมีประโยชน์ในการจัดการข้อมูลที่มีลำดับหรือโครงสร้างที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คำถาม: ตัวแปรประเภทอ้างอิงมีภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้งานได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ ตัวแปรประเภทอ้างอิงไม่ใช่เฉพาะภาษา Java เท่านั้น แต่ยังมีภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่เราสามารถใช้งานตัวแปรประเภทอ้างอิงได้ เช่น C++, C#, Python, PHP เป็นต้น

คำถาม: ตัวแปรประเภทอ้างอิงต่างจากตัวแปรประเภทอื่นอย่างไร?
คำตอบ: ตัวแปรประเภทอ้างอิงมีความแตกต่างจากตัวแปรประเภทอื่น ๆ ในทางเทคนิค โดยสิ่งที่แตกต่างคือการชี้ไปยังที่ตั้งของตัวแปรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คำถาม: การใช้งานตัวแปรประเภทอ้างอิงต้องการความรอบคอบในการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การใช้งานตัวแปรประเภทอ้างอิงต้องต้องคำนึงถึงความรอบคอบในการเขียนโปรแกรมอย่างมาก เนื่องจากในบางกรณีถ้าไม่ระมัดระวังเราอาจเกิดความผิดพลาดที่ตัวแปรประเภทอ้างอิงสามารถแก้ไขค่าของตัวแปรต้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้สึกว่าจะเปลี่ยนค่า

ตัวแปรประเภทอ้างอิงเป็นตัวแปรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถจัดการข้อมูลที่มีลำดับหรือโครงสร้างที่ข้ามชนิดกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ความสามารถของตัวแปรประเภทอ้างอิงที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรต้นที่อ้างอิงนั้น ถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรต้น ค่าของตัวแปรอ้างอิงก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ตัวแปรหมายถึง

ตัวแปรหมายถึง: เรียนรู้การใช้งานและความสำคัญ

ในโลกของการเขียนโปรแกรม ตัวแปรเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทุกโปรแกรมเมอร์ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริง หากคุณมองหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ บทความนี้จะแนะนำคุณในการใช้งานและความสำคัญของตัวแปรในภาษาไทย

คำว่า “ตัวแปร” หรือ “variable” ในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ภายในโปรแกรม ในภาษาไทย “ตัวแปร” หรือ “แวริเอเบิ้ล” นี้จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันเช่นกัน ดังนั้นทั้งความหมายสำหรับทั้งสองภาษาจะเน้นไปที่เรื่องของการเก็บค่าและการประมวลผลของข้อมูลในโปรแกรม

การใช้งานของตัวแปร: สำคัญอย่างไร?

ตัวแปรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใด ๆ เนื่องจากช่วยให้เราจัดการและประมวลผลข้อมูลได้ในอีกมิติหนึ่ง ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของวิธีการใช้งาน ลองมาดูว่าตัวแปรมีบทบาทสำคัญอย่างไร

1. เก็บข้อมูล: ตัวแปรสามารถเก็บค่าข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อนำมาใช้ในอีกภายหลังได้ สำหรับตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร (string) สามารถเก็บข้อความหรือชุดตัวอักษรไว้ ส่วนตัวแปรที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม (integer) สามารถเก็บค่าเลขจำนวนเต็มได้ เป็นต้น

2. ประหยัดเวลา: โดยการใช้ตัวแปร เราสามารถเรียกใช้ค่าที่ได้กำหนดไว้ในตัวแปรนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ค่าใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้ เช่น หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าในโปรแกรม เราสามารถแก้ไขค่าเดิมในตัวแปรเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

3. เป็นค่าได้แรก: ตัวแปรมีความสำคัญจากการเป็นค่าได้แรกที่อัธยาศัยเขียนโปรแกรมใด ๆ ก็ตาม เราต้องกำหนดค่าให้กับตัวแปรเสมอก่อนที่เราจะทำการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ บนโปรแกรมของเรา

4. ใช้งานในการคำนวณ: ตัวแปรใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรม เราสามารถกำหนดวงเล็บและตัวดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีในตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า โดยผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้

การประกาศและการใช้งานตัวแปรในภาษาไทย

1. ประกาศตัวแปร: การประกาศตัวแปรในภาษาไทยค่อนข้างง่าย ตัวแปรสามารถประกาศได้โดยใช้ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข (แต่ไม่ควรเริ่มด้วยตัวเลข) หลังจากนั้นอาจตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขต่อไป เช่น user_score, password1, member_age, เป็นต้น

2. กำหนดค่าให้กับตัวแปร: เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปร เราสามารถใช้เครื่องหมาย “=” ในภาษาไทยเหมือนกับภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการกำหนดค่าคือ user_score = 100, password1 = “mypassword”, member_age = 25

3. การใช้งานตัวแปร: เราสามารถเรียกใช้ค่าในตัวแปรใด ๆ ได้โดยใช้ชื่อตัวแปรตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง:
print(user_score)
print(password1)
print(member_age)

ผลลัพธ์:
100
mypassword
25

4. สมมติฐาน (Assumption): การใช้งานตัวแปรยังมีสองประเภทหลักที่สำคัญคือ การใช้งานตัวแปรแบบ Global และการใช้งานตัวแปรแบบ Local. ตัวแปรแบบ Global คือตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกระดับและอยู่ระหว่างจะติดต่อกับฟังก์ชันหรือโครงสร้างอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ตัวแปรแบบ Local คือตัวแปรที่มีขอบเขตการใช้งานในบล็อกโค้ดที่ตัวแปรถูกประกาศเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวแปร

1. การประกาศตัวแปรสามารถทำได้อย่างไรในภาษาไทย?
ในภาษาไทย เราสามารถประกาศตัวแปรได้โดยใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นเริ่มต้น ตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขต่อไป เช่น user_score, password1, member_age

2. พอดีว่าผมเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรแล้วไม่ได้มีผลในโปรแกรม สาเหตุเกิดจากอะไร?
สาเหตุที่ของคุณอาจเกิดจากการใช้งานตัวแปรแบบ Local แทนที่ตัวแปรแบบ Global กล่าวคือคุณอาจกำหนดค่าใหม่ในบล็อกโค้ดที่ถูกตัวแปรประกาศภายในก่อนที่จะเรียกใช้ค่าในตัวแปรนั้น ๆ

3. ตัวแปรแบบ Global และตัวแปรแบบ Local ต่างกันอย่างไร?
ตัวแปรแบบ Global คือตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกระดับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดต่อกับฟังก์ชันหรือโครงสร้างอื่น ๆ ส่วนตัวแปรแบบ Local จะมีขอบเขตการใช้งานในบล็อกโค้ดที่ถูกประกาศเท่านั้น

4. การใช้งานตัวแปรมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
ตัวแปรจะมีข้อจำกัดในเรื่องของชนิดข้อมูลที่สามารถเก็บได้ แต่ละภาษาโปรแกรมอาจจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น ในภาษาไพธอน ไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดข้อมูลของตัวแปรในขณะที่ในภาษาอื่น ๆ เช่นภาษาซีจะต้องการประกาศชนิดข้อมูลก่อนการใช้งาน

ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในทุกภาษา ท่านอาจพบว่าการเข้าใจเกริ่นนำที่แท้จริงของตัวแปรจะช่วยให้สามารถสร้างโปรแกรมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการประกาศตัวแปรและวิธีการใช้งานของตัวแปรในภาษาไทยมาตั้งแต่พื้นฐาน หวังว่าสารพัดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนาที่กำลังทำความรู้จักกับหลักการใช้งานตัวแปร

ตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ

ตัวแปรเชิงคุณภาพ คืออะไร?

ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) เป็นทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลในวิทยาการสถิติ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางสถิติ การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สามารถนับตรงตัวได้ ดังนั้น ตัวแปรเชิงคุณภาพนั้นแตกต่างจากตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) ที่สามารถนับหรือวัดได้ตรงตัว

ตัวแปรเชิงคุณภาพเป็นการตั้งชื่อหมวดหมู่ข้อมูลในปริมาณที่ทำให้คนอื่นเข้าใจข้อมูลได้ง่ายด้วย ตัวแปรเชิงคุณภาพอาจลำดับและมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น หรืออาจเป็นแบบไม่ลำดับ (unordered) และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ตัวอย่างของตัวแปรเชิงคุณภาพอาจเป็นเพศของบุคคล (ชาย-หญิง) แยกชื่อเมืองตามที่ตั้งของร้านค้า (กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี-สมุทรปราการ) หรือสภาวะสังคมของบุคคล (โสเภณี-เหมาะสม-ผิดสังคม) เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนับหรือวัดได้ตรงตัว ตัวแปรเชิงคุณภาพจึงนิยามโดยพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นอัตราส่วน ซึ่งอาจเป็นสัดส่วนจำนวนที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพสามารถทำได้โดยใช้หลายเทคนิค ตั้งแต่การนับข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ วิธีสร้างแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง จนถึงการทำนายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรตัวอื่นๆ

1. หน้าที่เพื่อนชาวสถิติ (Frequency Tables): คือ การนับแต่ละหมวดหมู่ที่เป็นไปได้ในตัวแปรเชิงคุณภาพและสร้างตารางความถี่ ใช้เพื่อแสดงจำนวนความถี่และสัดส่วนของแต่ละหมวดหมู่

2. แผนภูมิแท่งแนวนอน (Horizontal Bar Charts): เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงความถี่ของแต่ละหมวดหมู่ วิธีนี้ช่วยให้สามารถประกอบการแสดงผลข้อมูลได้ง่ายและทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายด้วย

3. แผนภูมิวงกลม (Pie Charts): แผนภูมิวงกลมเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการแสดงข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ เครื่องมือชนิดนี้ช่วยให้สามารถมองเห็นสัดส่วนของแต่ละหมวดหมู่ได้ง่ายและเรียบง่าย

4. สถิติชี้แจงการเกิดของข้อมูล (Descriptive Statistics): ใช้สำหรับการอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใช้ค่าหลายค่าที่สำคัญ เช่น ฐานนิยม (mode) วัดตำแหน่ง (percentiles) และการกระจายตัว (variability)

สรุป

ตัวแปรเชิงคุณภาพเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สามารถนับหรือวัดได้ตรงตัว แต่ใช้ในการหมวกหมู่ข้อมูลตามคุณภาพ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรอื่นๆ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพรวมถึง การสร้างตารางความถี่ เช่น ผลคัดกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และการใช้แผนภูมิช่วยในการแสดงผลข้อมูล เช่น แผนภูมิแท่งแนวนอนและแผนภูมิวงกลม เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบาย

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. ตัวแปรเชิงคุณภาพแตกต่างจากตัวแปรเชิงปริมาณอย่างไร?
ตัวแปรเชิงคุณภาพเป็นการตั้งชื่อหมวดหมู่ข้อมูล ส่วนตัวแปรเชิงปริมาณสามารถนับหรือวัดได้ตรงตัว เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม หรือปริมาณแสงที่เราจับกล้องได้

2. การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพมีประโยชน์อย่างไร?
การใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพช่วยให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจข้อมูลที่ไม่สามารถนับหรือวัดได้ตรงตัว นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรอื่นๆ

3. แผนภูมิวงกลมนั้นใช้ประโยชน์อย่างไรในการแสดงข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ?
แผนภูมิวงกลมใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพแบบหมวดหมู่ โดยแสดงสัดส่วนของแต่ละหมวดหมู่โดยเป็นร้อยละ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลนั้นๆ เข้าใจได้อย่างง่ายและกระชับ

4. ตัวแปรเชิงคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการทำนายความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้หรือไม่?
ใช่ ตัวแปรเชิงคุณภาพสามารถใช้ในการทำนายความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ อย่างเช่น การวิเคราะห์สัญญาณของลูกค้าในการทำรายการซื้อขาย เพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจที่มีทัศนะธุรกิจที่ดีขึ้น

ตัวแปรต้นหมายถึง

ตัวแปรต้นหมายถึง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้

การเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์แห่งการตั้งคำถามหรือแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมใดๆ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป เช่นตัวเลข ข้อความ หรือว่าข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถป้อนเข้าถึงจากผู้ใช้หรืองานอื่นๆ ซึ่งตัวแปรต้นหมายถึง (input variables) เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม จะถูกใช้เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้หรือส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างโปรแกรมหนึ่งกับอีกโปรแกรมหนึ่ง หรือเพื่อปรับปรุงข้อมูลในระหว่างกระบวนการที่กำหนดโดยโปรแกรมเอง

การถามตัวแปรต้นหมายถึงอะไร?

คำว่า “ตัวแปรต้นหมายถึง” ในหน้าที่ของโปรแกรมมีความหมายคือ การนำเอาค่าข้อมูลหนึ่งหลายค่า ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือข้อมูลที่มีความหมายรวมอยู่ มารวมกันเป็นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งแยกและเรียกใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้ได้ตามต้องการ โดยโปรแกรมในส่วนต่างๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรต้นหมายถึงเพื่อให้โปรแกรมมีกระบวนการทำงานหลากหลายและถูกต้องตามต้องการ

ตัวแปรต้นหมายถึงในการเขียนโปรแกรม

ในโลกโปรแกรมมิ่ง นักพัฒนาและผู้เรียนรู้จะได้รู้จักอย่างแน่นหนากับความสำคัญของตัวแปรต้นหมายถึง ซึ่งจะใช้ในการประมวลผลข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในโปรแกรม เราสามารถกำหนดตัวแปรต้นหมายถึงที่คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลไปไว้ในหน่วยความจำ (memory) ได้ ทำให้เราสามารถเรียกใช้ข้อมูลนั้นๆ ภายในโปรแกรมได้ตลอดเวลา

ตัวแปรต้นหมายถึงในภาษาไพธอน (Python) เป็นตัวอย่างหนึ่งของโปรแกรมมิ่งที่มีความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรมสามารถกำหนดตัวแปรต้นหมายถึงได้โดยใช้กรณีเดียวกันหรือไม่ กำหนดค่าภายในโปรแกรมหรือรับข้อมูลจากผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น

name = “John”
age = 25

ในตัวอย่างข้างต้น เรากำหนดตัวแปรต้นหมายถึงชื่อ “John” และอายุ 25 โดยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในส่วนอื่นของโปรแกรมได้ตลอดเวลา ซึ่งการกำหนดค่าเหล่านี้ให้กับตัวแปรต้นหมายถึงก็ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายในการปรับปรุงข้อมูล

การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการแก้ไขปัญหา

ตัวแปรต้นหมายถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา กระบวนการหลักของการตั้งคำถามหรือแก้ไขปัญหาในรูปแบบของโปรแกรมคือการใช้ข้อมูลหรือตัวแปรต้นหมายถึง และใช้ข้อมูลหรือตัวแปรต้นหมายถึงในการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวอย่างนี้มากกว่าคำแนะนำเพียงน้อยในการใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการแก้ไขปัญหา:

1. การคำนวณเลขคู่: เราสามารถใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการตรวจสอบว่าจำนวนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเป็นเลขคู่หรือไม่ โดยใช้เงื่อนไขเช่น if และ else

2. การคำนวณเกรด: เราสามารถใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการคำนวณเกรดของนักเรียนโดยใช้คะแนนที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา และใช้ตัวแปรต้นหมายถึงเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการกำหนดเกรด

3. การจัดระเบียบข้อมูล: เราสามารถใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ตัวแปรต้นหมายถึงเป็นตัวแยกกลุ่มข้อมูลตามคำสั่งที่ต้องการ

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุเป็นวิธีในการใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยนักพัฒนาโปรแกรมจะกำหนดและใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการสร้างอ็อบเจ็กต์ (objects) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมที่แบ่งแยกและจัดกลุ่มข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุจริง

สรุป

การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการเขียนโปรแกรมมีความสำคัญสูง โดยประโยชน์อย่างหนึ่งคือการใช้ข้อมูลหรือตัวแปรต้นหมายถึงในการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการหลักของการตั้งคำถามหรือแก้ไขปัญหาที่ส้างความยืดหยุ่นและประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม

หน้าที่ของตัวแปรต้นหมายถึงคือการแบ่งแยกและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ และสามารถประมวลผลหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ในบทความนี้ เราได้รู้จักกับการใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ให้เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. ตัวแปรต้นหมายถึงคืออะไร?
– ตัวแปรต้นหมายถึงคือการนำเอาข้อมูลหลายๆ ค่ามารวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในการประมวลผลหรือแก้ไขปัญหาในโปรแกรม

2. การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการเขียนโปรแกรมทำอะไรได้บ้าง?
– การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการเขียนโปรแกรมมีหลากหลายวิธีการ สามารถใช้ในการคำนวณตัวเลขหรือข้อความ เช่นคำนวณเลขคู่หรือเกรด และใช้ในการจัดระเบียบข้อมูล

3. สามารถใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในภาษาไพธอนได้อย่างไร?
– ในภาษาไพธอน เราสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรต้นหมายถึง เช่น name = “John” หรือ age = 25

4. สำหรับมือใหม่ที่เริ่มเขียนโปรแกรม ควรเริ่มที่ไหนเมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรต้นหมายถึง?
– สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มต้นที่การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และหลักการใช้ตัวแปรต้นหมายถึงในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการนี้จะช่วยให้รู้จักกับขั้นตอนและตัวอย่างการใช้งานตัวแปรต้นหมายถึงในโปรแกรม

5. มีอย่างอื่นที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวแปรต้นหมายถึงหรือไม่?
– การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงควรมีความระมัดระวังในการตั้งชื่อตัวแปร โดยควรเลือกใช้ชื่อที่สื่อความหมายและเข้าใจง่าย เช่น name, age เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ตัวแปรต้นหมายถึงก็ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้โค้ดอ่านง่าย และมีประสิทธิภาพการทำงาน

พบ 31 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภทตัวแปร.

ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
เขียนโปรแกรมภาษาC#: ตัวแปร, โอเปอเรเตอร์, เงื่อนไข และลูป Visual C#
เขียนโปรแกรมภาษาC#: ตัวแปร, โอเปอเรเตอร์, เงื่อนไข และลูป Visual C#
การประกาศตัวแปร - ครูไอที
การประกาศตัวแปร – ครูไอที
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
สอนภาษาซี C: รู้จักกับตัวแปร (Variable) และประเภทข้อมูล (Data Type) -  Youtube
สอนภาษาซี C: รู้จักกับตัวแปร (Variable) และประเภทข้อมูล (Data Type) – Youtube
การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-Training
การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-Training
Visual Studio & C#] Part5 - การใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ - Youtube
Visual Studio & C#] Part5 – การใช้งานตัวแปรประเภทต่างๆ – Youtube
ตัวแปรและชนิดข้อมูล - ครูไอที
ตัวแปรและชนิดข้อมูล – ครูไอที
Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน
Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น - Part 2 การแปลงเป็นภาษาเครื่อง และ  ประเภทตัวแปร - Youtube
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น – Part 2 การแปลงเป็นภาษาเครื่อง และ ประเภทตัวแปร – Youtube
มีใครพอทราบชนิดของตัวแปรในภาษาซีบ้างครับ ขอความรู้หน่อยครับ - Pantip
มีใครพอทราบชนิดของตัวแปรในภาษาซีบ้างครับ ขอความรู้หน่อยครับ – Pantip
การประกาศตัวแปร - ครูไอที
การประกาศตัวแปร – ครูไอที
Variable แปลว่า ตัวแปร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Variable แปลว่า ตัวแปร | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
วิธีใช้ตัวแปรใน Excelย่อยใน Visual Basic For Applications - ฝ่ายสนับสนุนของ  Microsoft
วิธีใช้ตัวแปรใน Excelย่อยใน Visual Basic For Applications – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
มาตรวัดตัวแปร 4 ระดับ สำหรับการวิจัยและการเลือกใช้ - Greedisgoods
มาตรวัดตัวแปร 4 ระดับ สำหรับการวิจัยและการเลือกใช้ – Greedisgoods
บทที่ 6 ชนิดของข้อมูลและตัวแปร By Mamiew Kmitl - Issuu
บทที่ 6 ชนิดของข้อมูลและตัวแปร By Mamiew Kmitl – Issuu
ตัวแปรในความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตัวแปรในความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร
Stereomicroscope ประเภทการขยายตัวแปร | Niigata Seiki (Sk) | Misumi ประเทศไทย
Stereomicroscope ประเภทการขยายตัวแปร | Niigata Seiki (Sk) | Misumi ประเทศไทย
โครงงานวิทยาศาสตร์ การกำหนดตัวแปร ในโครงงงาน การทดลอง การศึกษาค้นคว้าอิสระ  @Krukom_Ch - Youtube
โครงงานวิทยาศาสตร์ การกำหนดตัวแปร ในโครงงงาน การทดลอง การศึกษาค้นคว้าอิสระ @Krukom_Ch – Youtube
เริ่มต้น สอน Arduino : การใช้งานตัวแปร - สอน Arduino Tutor
เริ่มต้น สอน Arduino : การใช้งานตัวแปร – สอน Arduino Tutor
ชนิดข้อมูลและขนาด (Data Type And Sizes) – Information Technology @ Ku Src
ชนิดข้อมูลและขนาด (Data Type And Sizes) – Information Technology @ Ku Src
ตัวแปร คืออะไร - ข่าว It วันนี้ ข่าวมือถือ รีวิวเทคโนโลยี ข่าวไอที  ที่คุณอยากรู้ อัพเดททุกวัน
ตัวแปร คืออะไร – ข่าว It วันนี้ ข่าวมือถือ รีวิวเทคโนโลยี ข่าวไอที ที่คุณอยากรู้ อัพเดททุกวัน
Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน
Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน

ลิงค์บทความ: ประเภทตัวแปร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประเภทตัวแปร.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.