ประเภทของโปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี กี่ ประเภท อะไร บาง พร้อม อธิบาย สั้น ๆ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า “ซอฟต์แวร์” เป็นชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนแผนที่ที่แนะนำแนวทางในการใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นส่วนย่อย ๆ ดังนี้

1. โปรแกรมแบบต้นตำรับ (Built-in Software)
โปรแกรมแบบต้นตำรับเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรก เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นต้น โปรแกรมแบบต้นตำรับเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์และมีบทบาทในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
โปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น โปรแกรมสำหรับการเล่นเกม โปรแกรมสำหรับการทำงานทางด้านธุรกิจ โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น

3. โปรแกรมเซอร์วิส (Service Software)
โปรแกรมเซอร์วิสเป็นโปรแกรมที่ให้บริการหรือเป็นแอปพลิเคชันที่รันบนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเซอร์วิสมักถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยรับข้อมูลจากผู้ใช้งานและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและครบถ้วน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล เซอร์วิสแอปพลิเคชัน เป็นต้น

4. โปรแกรมแพลตฟอร์ม (Platform Software)
โปรแกรมแพลตฟอร์มเป็นโปรแกรมหรือระบบที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทำให้โปรแกรมอื่น ๆ สามารถทำงานได้ โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานของโปรแกรม ช่วยให้โปรแกรมเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่น ซึ่งนำไปสู่การเขียนและพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

5. โปรแกรมระบบ (System Software)
โปรแกรมระบบเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่รันแบบเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โปรแกรมระบบเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

6. โปรแกรมประดิษฐ์ (Development Software)
โปรแกรมประดิษฐ์เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ มีหลากหลายประเภทเช่น ภาษาโปรแกรมมิ่ง อินเตอร์เฟซสำหรับผู้พัฒนา โปรแกรมคอมไพเลอร์ เป็นต้น โปรแกรมประดิษฐ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง

7. โปรแกรมแชทสาธารณะ (Public Chat Software)
โปรแกรมแชทสาธารณะเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารและสนทนากันระหว่างผู้ใช้งาน โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ ไฟล์ หรือวิดีโอได้ มีคุณสมบัติหลากหลายให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ สามารถใช้โปรแกรมแชทสาธารณะในการสื่อสารกับคนทั่วไปหรือกลุ่มหรือในกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกัน

ทั้งหมดนี้เป็นหลักการแบ่งประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มักจะใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายกว่านี้อีกมากมาย และสามารถพัฒนาและการใช้งานขึ้นไปอยู่กับความต้องการและความสามารถของผู้ใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งรวมถึงโปรแกรมแบบต้นตำรับ (Built-in Software) โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมเซอร์วิส (Service Software) โปรแกรมแพลตฟอร์ม (Platform Software) โปรแกรมระบบ (System Software) โปรแกรมประดิษฐ์ (Development Software) และโปรแกรมแชทสาธารณะ (Public Chat Software)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายตัวอย่างที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่:
1. ระบบปฏิบัติการ Windows: เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่คุ้นเคยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่ายและมีความสามารถในการจัดการและควบคุมคอมพิวเตอร์

2. โปรแกรม Office: เป็นชุดโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft และใช้ในการทำงานทางสำนักงาน มีโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Word สำหรับการสร้างเอกสาร Microsoft Excel สำหรับการจัดการข้อมูลทางสถิติ Microsoft PowerPoint สำหรับการสร้างงานนำเสนอ เป็นต้น

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ซอฟต์แวร์ (Software) สาม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์) Learn Computer Hardware | Indysong Kids

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประเภทของโปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี กี่ ประเภท อะไร บาง พร้อม อธิบาย สั้น ๆ, ประเภทของโปรแกรมประยุกต์, ประเภทของโปรแกรม แบบ ฟรี แว ร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง, ยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา 2 ตัวอย่าง, ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง, โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภทของโปรแกรม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์) Learn Computer Hardware | Indysong Kids
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์) Learn Computer Hardware | Indysong Kids

หมวดหมู่: Top 70 ประเภทของโปรแกรม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี กี่ ประเภท อะไร บาง พร้อม อธิบาย สั้น ๆ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี กี่ ประเภท อะไร บาง พร้อม อธิบาย สั้น ๆ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้ความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ทั้งในรูปแบบการทำงาน การประยุกต์ใช้งาน และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้งาน จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บนโลกอยู่มากมายและแตกต่างกันไปตามประเภทและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ในบทความนี้เราจะไล่ระบุประเภทเบื้องต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อย พร้อมกับอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับแต่ละประเภท เพื่อให้คุณอ่านแล้วเข้าใจและทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

1. โปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการ (Operating System)
โปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่สำคัญสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบประมวลผล (CPU), หน่วยความจำ (Memory), อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น โปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่โหลดลงในคอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มต้นไป ตัวอย่างที่พบบ่อยของโปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการได้แก่ Windows, macOS, Linux เป็นต้น

2. โปรแกรมแบบประยุกต์ (Application Program)
โปรแกรมแบบประยุกต์หมายถึงโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานในงานหนึ่งๆ โดยมีโปรแกรมประยุกต์อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ เช่น โปรแกรมสำหรับจัดการเอกสาร (Microsoft Word), โปรแกรมสำหรับกราฟิก (Adobe Photoshop), โปรแกรมเล่นเพลง (iTunes) เป็นต้น

3. โปรแกรมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface Program)
โปรแกรมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างอินเทอร์เฟซกราฟิกหรือการดำเนินการระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมที่ใช้รับคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านแป้นพิมพ์หรือเมาส์ และแสดงผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการกลับไปยังผู้ใช้ ตัวอย่างของโปรแกรมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ได้แก่โปรแกรมบนหน้าจอหลักของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

4. โปรแกรมสารสนเทศ (Information System)
โปรแกรมสารสนเทศหมายถึงโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย เช่น โปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล (Oracle, MySQL), โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการองค์กร (SAP) เป็นต้น

5. โปรแกรมเครื่องมือ (Utility Program)
โปรแกรมเครื่องมือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการช่วยสำหรับกำหนดค่าและปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์ประเภทนี้อาจจะช่วยในการกรองโฟลเดอร์ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น สำรวจสอบและซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย เช่น โปรแกรมจัดการไฟล์ (File Manager), โปรแกรมไวรัสดับไวรัส (Antivirus) เป็นต้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม 1: จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดมีมากที่สุด?
คำตอบ: จำนวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทดังกล่าวไม่สามารถระบุได้เนื่องจากมีจำนวนมากมายและประเภทที่แตกต่างกัน เราอาจพบโปรแกรมประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่มีจำนวนมากกว่าประเภทอื่น ๆ

คำถาม 2: โปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการแตกต่างจากโปรแกรมแบบประยุกต์อย่างไร?
คำตอบ: โปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมแบบประยุกต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานในงานหนึ่งๆ

คำถาม 3: อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นอะไร?
คำตอบ: อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นส่วนที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยอินเทอร์เฟซจะทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการกลับไปยังผู้ใช้

คำถาม 4: โปรแกรมเครื่องมือทำอะไรได้บ้าง?
คำตอบ: โปรแกรมเครื่องมือมีหน้าที่ในการช่วยสำหรับการกำหนดค่าและปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์ อาจช่วยในการจัดการไฟล์ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น หรือสแกนและฆ่าไวรัสที่อาจเกิดปัญหาต่อระบบก็เป็นต้น

คำถาม 5: โปรแกรมใดเป็นที่รู้จักและได้รับการใช้งานมากที่สุด?
คำตอบ: Windows เป็นโปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแพร่หลายและได้รับความนิยมสูงที่สุดในระดับโลก โดยมีการพัฒนาอินเทอร์เฟซผู้ใช้และโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในทุกกลุ่มคน

โดยสรุปว่า, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและใช้งานของคอมพิวเตอร์ ประเภทอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมเครื่องมือ โปรแกรมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ โปรแกรมสารสนเทศ โปรแกรมแบบประยุกต์ และโปรแกรมแบบระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ความสะดวกและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประเภทของโปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมประยุกต์ เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมีลักษณะการทำงานที่หลากหลายและใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันอย่างแน่นหนา การที่โปรแกรมประยุกต์มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายนี้ คือเพราะมีประเภทและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยในบทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในปัจจุบัน

1. โปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิม (Desktop Applications)
โปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิมคือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือเครื่อง PC ในรูปแบบของโปรแกรมติดตั้งและใช้งาน frontend บนเดสก์ท็อปที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิมมีความสามารถในการทำงานอย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรม PhotoShop สำหรับงานด้านกราฟิก, โปรแกรม Microsoft Office สำหรับงานเอกสารและสำนักงาน, และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เรามักใช้งานทั่วไป เช่น เล่นเกมในคอมพิวเตอร์

2. โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (Web Applications)
โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างมากมีมากมาย เช่น เว็บไซต์ข่าว แอปพลิเคชันการช้อปปิ้งออนไลน์ เกมออนไลน์ ระบบการจัดการธุรกิจออนไลน์ และอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

3. โปรแกรมประยุกต์บนมือถือและแท็บเล็ต (Mobile and Tablet Applications)
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือและแท็บเล็ต เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีระบบปฏิบัติการเป็นพื้นฐาน เช่น iOS สำหรับอุปกรณ์ iPhone และ iPad รวมถึง Android สำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตจากหลายพันธุกรรม โปรแกรมประยุกต์บนมือถือและแท็บเล็ตมีลักษณะการใช้งานที่ง่าย สะดวก และสามารถให้บริการกับผู้ใช้ได้อย่างทันที

4. โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ (Cloud Applications)
โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์คือแอปพลิเคชันที่ถูกโหลดและทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยรูปแบบนี้ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งและบำรุงรักษาโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและแชร์ไฟล์กับผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เป็นตัวอย่างที่พบบ่อยในรูปแบบการใช้งานบริการคลาวด์เช่น Microsoft Office 365, Google Docs, ที่เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันและเก็บเอกสารออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. โปรแกรมประยุกต์แบบใดที่เหมาะสมสำหรับงานออฟฟิศ?
ผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Microsoft Office ได้รับความนิยมสูงในงานออฟฟิศ เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานที่คล้ายคลึงกับโปรแกรมประยุกต์แบบดั้งเดิม แต่สามารถเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยในคลาวด์

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือจำเป็นหรือไม่?
อย่างแน่นอน! โปรแกรมประยุกต์บนมือถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญเนื่องจากให้ความสะดวกสบายในการใช้งานและเชื่อมต่อกับผู้ใช้สำหรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารและการตลาดกับลูกค้า

3. โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่ต่างแห่งได้หรือไม่?
ใช่! โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์สามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานสามารถเข้าถึงและทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อและอนุญาตให้เข้าถึงคลาวด์ได้

สุดท้ายนี้ เมื่อพิจารณาถึงโปรแกรมประยุกต์ ควรจะพิจารณาความต้องการและการใช้งานที่ต้องการให้แน่ชัด เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์แต่ละประเภทมีความสามารถต่างกัน และมีจุดเด่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน

มี 43 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเภทของโปรแกรม.

ประเภทของซอฟต์แวร์ – Hizigie
ประเภทของซอฟต์แวร์ – Hizigie
Bensasiprapa: ความหมายของซอฟต์แวร์และประเภทของซอฟต์แวร์
Bensasiprapa: ความหมายของซอฟต์แวร์และประเภทของซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้: บทที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้: บทที่ 4
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
ใบงานที่ 4.3 เรื่อง ซอตฟ์แวร์ Worksheet
ใบงานที่ 4.3 เรื่อง ซอตฟ์แวร์ Worksheet
โปรแกรมอรรถประโยชน์ - วิกิพีเดีย
โปรแกรมอรรถประโยชน์ – วิกิพีเดีย
ซอฟต์แวร์ - วิกิพีเดีย
ซอฟต์แวร์ – วิกิพีเดีย
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | Learning With Krupor
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | Learning With Krupor
ซอฟต์แวร์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
ซอฟต์แวร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
4 ประเภทของไฟล์
4 ประเภทของไฟล์
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
01 การทำงานและลักษณะการเขียนโปรแกรม By Ruthmaster - Issuu
01 การทำงานและลักษณะการเขียนโปรแกรม By Ruthmaster – Issuu
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software)
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) – ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์: ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์: ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
System Software (ซิสเทม ซอฟต์แวร์) คืออะไร
System Software (ซิสเทม ซอฟต์แวร์) คืออะไร
01.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Plc E - ธิราช ประดิษฐ์ด้วง - หน้าหนังสือ 1 - 26  | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
01.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Plc E – ธิราช ประดิษฐ์ด้วง – หน้าหนังสือ 1 – 26 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ประเภทของคำสั่งภาษา Sql | 9Expert Training
ประเภทของคำสั่งภาษา Sql | 9Expert Training
Cloud Computing คืออะไร ? มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ? และ มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร  ?
Cloud Computing คืออะไร ? มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ? และ มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร ?
หน่วยที่ 2 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip
หน่วยที่ 2 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip
วิทยาการคำนวณ ม.3 Ep.8 | ประเภทของโปรแกรมค้นหาข้อมูล และ  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล - Youtube
วิทยาการคำนวณ ม.3 Ep.8 | ประเภทของโปรแกรมค้นหาข้อมูล และ ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล – Youtube
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม - ครูไอที
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม – ครูไอที
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ซอฟต์แวร์ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
ซอฟต์แวร์ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-6 หน้า | Pubhtml5
Computer Language
Computer Language
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning มหาวิทยาลัยทักษิณ ::
การกำหนดเลขที่ Gl Running แต่ละประเภทของรหัสสมุดรายวัน  สามารถกำหนดได้หรือไม่ ? | Prosoft Ibiz
การกำหนดเลขที่ Gl Running แต่ละประเภทของรหัสสมุดรายวัน สามารถกำหนดได้หรือไม่ ? | Prosoft Ibiz
โปรแกรมพิมพ์ใบส่งของ โปรแกรมพิมพ์ใบส่งสินค้า ใบส่งสินค้า แบบออน์ไลน์  ใช้ง่าย รวดเร็ว ทันสมัย ราคาประหยัด สำหรับธุรกิจทุกประเภท Sme | Lazada.Co.Th
โปรแกรมพิมพ์ใบส่งของ โปรแกรมพิมพ์ใบส่งสินค้า ใบส่งสินค้า แบบออน์ไลน์ ใช้ง่าย รวดเร็ว ทันสมัย ราคาประหยัด สำหรับธุรกิจทุกประเภท Sme | Lazada.Co.Th
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นบทที่ 5
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นบทที่ 5

ลิงค์บทความ: ประเภทของโปรแกรม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประเภทของโปรแกรม.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.