ภาษาซี If

ภาษาซี if ถือเป็นคำสั่งเงื่อนไขที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการใช้งานและรูปแบบของ if statement ในภาษาซี รวมถึงการใช้งาน if else statement, if else if statement และ nested if statement พร้อมกับตัวอย่างและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในภาษาซี

การใช้งาน if ในภาษาซี
คำสั่ง if ในภาษาซีใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อทำงานบางอย่างเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (true) โดยรูปแบบการใช้งานของ if statement ในภาษาซีคือ

if (เงื่อนไข) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
}

ตัวอย่างการใช้งาน if statement ในภาษาซีคือ

#include
int main() {
int x = 10;
if (x > 5) {
printf(“x มีค่ามากกว่า 5”);
}
return 0;
}

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าของตัวแปร x มีค่ามากกว่า 5 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำการพิมพ์ “x มีค่ามากกว่า 5” ออกทางหน้าจอ

การใช้งาน if else statement ในภาษาซี
if else statement ใช้ในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ (false) ก็ให้ทำงานอย่างอื่น รูปแบบการใช้งาน if else statement ในภาษาซีคือ

if (เงื่อนไข) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
} else {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
}

ตัวอย่างการใช้งาน if else statement ในภาษาซีคือ

#include
int main() {
int x = 3;
if (x > 5) {
printf(“x มีค่ามากกว่า 5”);
} else {
printf(“x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5”);
}
return 0;
}

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าของตัวแปร x มีค่ามากกว่า 5 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “x มีค่ามากกว่า 5” ออกทางหน้าจอ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมจะพิมพ์ “x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5” ออกทางหน้าจอ

การใช้งาน if else if statement ในภาษาซี
if else if statement ใช้ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไข และต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่เป็นจริงก่อนหน้านั้น รูปแบบการใช้งาน if else if statement ในภาษาซีคือ

if (เงื่อนไข1) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไข1 เป็นจริง
} else if (เงื่อนไข2) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไข1 เป็นเท็จ และเงื่อนไข2 เป็นจริง
} else {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อทุกเงื่อนไขเป็นเท็จ
}

ตัวอย่างการใช้งาน if else if statement ในภาษาซีคือ

#include
int main() {
int x = 3;
if (x > 5) {
printf(“x มีค่ามากกว่า 5”);
} else if (x == 5) {
printf(“x เท่ากับ 5”);
} else {
printf(“x น้อยกว่า 5”);
}
return 0;
}

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าของตัวแปร x มีค่ามากกว่า 5 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “x มีค่ามากกว่า 5” ออกทางหน้าจอ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป คือว่าค่า x เท่ากับ 5 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “x เท่ากับ 5” ออกทางหน้าจอ แต่ถ้าเงื่อนไขทั้งสองเป็นเท็จ โปรแกรมจะพิมพ์ “x น้อยกว่า 5” ออกทางหน้าจอ

การใช้งาน nested if statement ในภาษาซี
nested if statement คือการใช้งาน if statement ภายใน if statement เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขแบบลึกลงไปอีกขั้น คือแต่ละเงื่อนไขอาจมีเงื่อนไขย่อยภายในตัวเอง รูปแบบการใช้งาน nested if statement ในภาษาซีคือ

if (เงื่อนไข1) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไข1 เป็นจริง
if (เงื่อนไข2) {
// คำสั่งที่จะถูกทำงานเมื่อเงื่อนไข1 เป็นจริง และเงื่อนไข2 เป็นจริง
}
}

ตัวอย่างการใช้งาน nested if statement ในภาษาซีคือ

#include
int main() {
int x = 3;
if (x == 3) {
printf(“x เท่ากับ 3”);

if (x > 0) {
printf(“x เป็นจำนวนเต็มบวก”);
}
}
return 0;
}

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าของตัวแปร x เท่ากับ 3 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “x เท่ากับ 3” ออกทางหน้าจอ และทำการตรวจสอบเงื่อนไขย่อยว่าค่า x มากกว่า 0 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขย่อยเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “x เป็นจำนวนเต็มบวก” ออกทางหน้าจอ

ตัวอย่าง โจทย์ if-else
1. โปรแกรมที่รับตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

#include
int main() {
int x;
printf(“ป้อนตัวเลข: “);
scanf(“%d”, &x);

if (x % 2 == 0) {
printf(“เลขคู่”);
} else {
printf(“เลขคี่”);
}
return 0;
}

ในโปรแกรมดังกล่าว เมื่อผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้ามา โปรแกรมจะตรวจสอบว่าตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนมีค่าหารด้วย 2 ลงตัวหรือไม่ ถ้าเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “เลขคู่” ออกทางหน้าจอ แต่ถ้าเป็นเท็จ โปรแกรมจะพิมพ์ “เลขคี่” ออกทางหน้าจอ

2. โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณเกรดของนักเรียนโดยรับคะแนนเข้ามา แล้วตรวจสอบว่าให้เกรดอะไร

#include
int main() {
float score;
printf(“ป้อนคะแนน: “);
scanf(“%f”, &score);

if (score >= 80) {
printf(“เกรด A”);
} else if (score >= 70) {
printf(“เกรด B”);
} else if (score >= 60) {
printf(“เกรด C”);
} else if (score >= 50) {
printf(“เกรด D”);
} else {
printf(“เกรด F”);
}
return 0;
}

ในโปรแกรมดังกล่าว เมื่อผู้ใช้ป้อนคะแนนเข้ามา โปรแกรมจะตรวจสอบว่าคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “เกรด A” ออกทางหน้าจอ แต่ถ้าเป็นเท็จ โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป คือว่าคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 70 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ “เกรด B” ออกทางหน้าจอ และให้ทำการตรวจสอบเงื่อนไของเกรดที่เหลือต่อไป

คำสั่งเงื่อนไข if
คำสั่งเงื่อนไข if เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จและจะให้โปรแกรมทำงานอย่างไรต่อไป โดย

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง If … Else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษาซี if ตัวอย่าง โจทย์ if-else, คําสั่งเงื่อนไข if, If else if คือ, คําสั่ง if else, โจทย์ if else พร้อมเฉลย, ลักษณะการทํางานของคําสั่ง if – else, if else if ภาษาซี, คำสั่ง else มีหน้าที่อะไร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาซี if

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง if ... else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง if … else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 82 ภาษาซี If

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

ตัวอย่าง โจทย์ If-Else

ตัวอย่าง โจทย์ if-else ในภาษาไทย

ในการเขียนโปรแกรม การใช้งานคำสั่ง if-else เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดี โดย if-else คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ แล้วจะดำเนินการต่อไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ในภาษาไทย เราอาจเรียกคำสั่ง if-else ว่า “ถ้าไม่ใช่นั่นแสดงว่า…”

ตัวอย่างโจทย์ if-else ในภาษาไทยอาจเป็นดังนี้:

โจทย์: จงเขียนโปรแกรมที่รับคะแนนสอบของนักเรียนเข้ามา แล้วแสดงผลการตัดเกรด

คำสั่ง:

“`
print(“โปรแกรมตัดเกรดนักเรียน”)

score = int(input(“กรุณากรอกคะแนนสอบ: “))

if score >= 80:
print(“กำลังได้เกรด A”)
elif score >= 70:
print(“กำลังได้เกรด B”)
elif score >= 60:
print(“กำลังได้เกรด C”)
elif score >= 50:
print(“กำลังได้เกรด D”)
else:
print(“กำลังได้เกรด F”)
“`

ในตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น เราให้ผู้ใช้ป้อนคะแนนสอบของนักเรียนเข้ามา จากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขว่าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับเกรด A, B, C, D, หรือ F และแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

หากเราทดสอบโปรแกรมด้านบนโดยป้อนคะแนนสอบเป็น 75 จะได้ผลลัพธ์ว่า “กำลังได้เกรด B” เนื่องจาก 75 มากกว่าหรือเท่ากับ 70 และน้อยกว่า 80

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ if-else:

1. if-else คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข และดำเนินการตามเงื่อนไขที่เป็นจริง ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จ โปรแกรมจะดำเนินการต่อไปในบล็อกคำสั่ง else หรือจบการทำงานโดยไม่ผ่านบล็อกประกอบเงื่อนไขอื่นๆ

2. เงื่อนไขต้องเป็นชนิดข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งอาจเป็นเลขจำนวนเต็ม (integer) เลขทศนิยม (float) หรือตัวอักษร (string) โดยแบ่งเป็นเปรียบเทียบเท่ากับ (equality), น้อยกว่า (less than), มากกว่า (greater than), น้อยกว่าหรือเท่ากับ (less than or equal to), และมากกว่าหรือเท่ากับ (greater than or equal to)

3. แต่ละเงื่อนไขถูกตรวจสอบตามลำดับ ดังนั้นหากมีหลายเงื่อนไขที่เป็นจริง คำสั่งในบล็อกแรกที่เป็นจริงจะถูกดำเนินการเท่านั้น

4. สามารถใช้คำสั่ง if-else เชื่อมต่อกันได้หลายชั้น โดยใช้คำสั่ง elif หรือ else if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

5. คำสั่งในแต่ละบล็อก (if, elif, else) ต้องอยู่ในบล็อก (block) เดียวกัน การย้ายบล็อกและการเว้นวรรคอาจทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ if-else:

1. สามารถใช้คำสั่ง if-else นอกเหนือจากการตรวจสอบเงื่อนไขได้อย่างไร?
ใช่, เราสามารถใช้คำสั่ง if-else เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่สองหรือสามเงื่อนไขได้

2. สามารถใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบในเงื่อนไขของ if-else ได้หรือไม่?
ใช่, เราสามารถใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบเช่น ==, !=, >, <, >=, และ <= เพื่อเปรียบเทียบค่า 3. เราสามารถไม่ระบุบล็อก else ได้หรือไม่? ใช่, เราสามารถใช้เฉพาะคำสั่ง if โดยไม่ระบุบล็อก else ถ้าเราไม่ต้องการการอื่นๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ 4. สามารถใช้ if-else เชื่อมต่อกันได้หลายชั้นเกินไปหรือไม่? ไม่, เราควรใช้ if-else เชื่อมต่อกันแค่ไม่เกิน 20 ชั้นหรือวงเล็บ (nesting) เพื่อไม่ให้โค้ดซับซ้อนและไม่ยุ่งเหยิง 5. if-else และ switch-case คือคำสั่งที่เหมือนกันหรือไม่? if-else และ switch-case มีความเหมือนแต่ก็มีความแตกต่างกัน โดย if-else ใช้เงื่อนไขในการบล็อกคำสั่งประมวลผลข้อมูล ซึ่งแต่ละเงื่อนไขจะตรวจสอบตามลำดับ ในขณะที่ switch-case ใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบค่าเพียงค่าเดียวและประมวลผลภายในส่วนของค่าที่ตรงกัน สรุป: การใช้งานคำสั่ง if-else ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบเงื่อนไขและดำเนินการตามเงื่อนไขที่เป็นจริง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของโปรแกรม รวมถึงการปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

คําสั่งเงื่อนไข If

คําสั่งเงื่อนไข if (if statement) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และดุลพินิจแบบเงื่อนไขได้ ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชันมือถือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อเราต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ เราสามารถใช้คําสั่ง if ในการตรวจสอบเงื่อนไขนั้นๆ และดำเนินการตามผลลัพธ์ที่ได้ หากเงื่อนไขเป็นจริง (True) โปรแกรมจะทำคำสั่งภายในบล็อก if ในขณะที่หากเงื่อนไขเป็นเท็จ (False) โปรแกรมจะข้ามบล็อก if นั้นไป

โครงสร้างคําสั่ง if มีรูปแบบดังนี้:

“`
if เงื่อนไข:
คําสั่งที่ต้องการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
“`

สิ่งที่อย่างน้อยที่เราต้องระบุในคําสั่ง if คือ เงื่อนไข และ คําสั่งที่ต้องการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขจะเป็นประโยคหรือนิพจน์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นค่าจริงหรือเท็จ (True หรือ False) ในขณะที่คำสั่งที่ต้องการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง อาจเป็นคำสั่งเดียวหรือกลุ่มคำสั่งรวมกัน (บล็อก)

ตัวอย่างการใช้คําสั่ง if:

“`python
score = 80

if score >= 70:
print(“คุณผ่านการสอบ”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราตรวจสอบว่าคะแนนที่ได้ (score) มากกว่าหรือเท่ากับ 70 หรือไม่ หากค่านี้เป็นจริง โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ “คุณผ่านการสอบ”

**FAQs**

1. Q: คําสั่ง else ใช้ยังไง?
A: คําสั่ง else เป็นส่วนที่ใช้ร่วมกับคําสั่ง if เพื่อให้โปรแกรมทำคำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ รูปแบบคําสั่งคือ

“`
if เงื่อนไข:
คําสั่งที่ต้องการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
else:
คําสั่งที่ต้องการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
“`

ตัวอย่างการใช้งานคําสั่ง else:

“`python
temperature = 25

if temperature > 30:
print(“อากาศร้อนมาก”)
else:
print(“อากาศไม่ร้อนมาก”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เมื่ออุณหภูมิตัวแปร temperature มากกว่า 30 โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ “อากาศร้อนมาก” หากไม่ใช่โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ “อากาศไม่ร้อนมาก”

2. Q: เราสามารถมีคําสั่ง if ซ้อนกันได้หรือไม่?
A: ใช่แน่นอน เราสามารถนําคำสั่ง if มาซ้อนกันเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลาย ๆ รายการได้ เรียกว่า if-else if หรือ if-elif-else (หรือ switch case ในภาษาอื่น ๆ)

ตัวอย่างการใช้งาน if-elif-else:

“`python
score = 85

if score >= 90:
print(“คุณได้เกรด A”)
elif score >= 80:
print(“คุณได้เกรด B”)
elif score >= 70:
print(“คุณได้เกรด C”)
else:
print(“คุณไม่ผ่าน”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราตรวจสอบเงื่อนไขคะแนนที่ได้ โดยการเรียงลำดับตัวเลือกต่าง ๆ ใน if-elif-else หากเงื่อนไขเป็นจริงในบล็อคแรก เงื่อนไขในบล็อคที่เหลือจะถูกข้ามไป

3. Q: เราสามารถใช้เงื่อนไข logic ร่วมกับคําสั่ง if ได้หรือไม่?
A: ใช่ เราสามารถใช้เงื่อนไข logic เช่น and, or, not ร่วมกับคําสั่ง if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขแบบซับซ้อนได้

ตัวอย่างการใช้งานเงื่อนไข logic กับ if:

“`python
age = 15
has_license = False

if age >= 18 and has_license:
print(“คุณสามารถขับรถได้”)
else:
print(“คุณไม่สามารถขับรถได้”)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น เราต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีใบอนุญาตขับขี่ (has_license) เพื่อขับรถ ถ้าเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริงโปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ “คุณสามารถขับรถได้” แต่หากไม่ใช่โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความ “คุณไม่สามารถขับรถได้”

4. Q: คำสั่ง if-else มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
A: คำสั่ง if-else มีข้อจำกัดในการมองถึงเงื่อนไขเพียงรายการเดียว และถูกประมวลผลเมื่อเงื่อนไขในบล็อก if เป็นจริงหรือเท็จ หากต้องการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม เราอาจต้องใช้เงื่อนไขซ้อนกันด้วยคําสั่ง if-elif-else

คำสั่งเงื่อนไข if เป็นส่วนสำคัญของการเขียนโปรแกรมเพราะช่วยให้เราสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบ ความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถปรับแต่งและควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้อย่างหลากหลาย

If Else If คือ

If else if คืออะไร – ทำงานกันเป็นวงจรของการตัดสินใจ

ในโปรแกรมมิ่ง มีความจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมในการทำงาน หนึ่งในการใช้งานเงื่อนไขที่ได้รับความนิยมมากในภาษาโปรแกรมมิ่ง คือ “If else if” หรือ “ถ้านั้นไม่ก็ถ้าอันนี้” ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ If else if คือ ในภาษาไทย รวมถึงการใช้งานและตัวอย่างเพื่อความกระชับในการเขียนโปรแกรม

If else if คืออะไร?

If else if เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนกว่าแค่เพียง If else เดียว โดยที่ If else if จะทำงานเป็นวงจรของการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับ และทำงานที่คำสั่งที่ตรงเงื่อนไขของบล็อกนั้นโจทย์ที่มีเงื่อนไขที่เป็นเท็จ แล้วสุกลับไปเช็คเงื่อนไขอื่นๆ ในลำดับถัดไป หากไม่มีเงื่อนไขใดตรงเงื่อนไขเลย โปรแกรมก็จะทำคำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ else หรือหากไม่มี else ก็จะไม่ทำอะไรเลย

การใช้งาน If else if ในภาษาไทย

ในภาษาไทย “If else if” ถูกแปลเป็นว่า “ถ้านั้นไม่ก็ถ้าอันนี้” ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในโปรแกรมในการตรวจสอบเงื่อนไขแบบซับซ้อน โดยมักใช้ร่วมกับคำสั่ง if เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดในแต่ละกรณีที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น

“`python
if condition1:
# ทำอะไรก็ตามที่ตรงเงื่อนไข condition1
elif condition2:
# ทำอะไรก็ตามที่ตรงเงื่อนไข condition2
elif condition3:
# ทำอะไรก็ตามที่ตรงเงื่อนไข condition3
else:
# ทำอะไรอื่นๆ (ลำดับสุดท้ายหรือไม่มีเงื่อนไขเลย)
“`

ในตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะเริ่มต้นตรวจสอบเงื่อนไขที่ condition1 หากเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำคำสั่งในบล็อกของ condition1 แล้วไม่ต้องทำอะไรต่อไปใน else if หรือ else แต่หากเงื่อนไข condition1 เป็นเท็จ โปรแกรมจะเช็คเงื่อนไขถัดไปใน else if หากไม่มีเงื่อนไขตรงเงื่อนไขเลย โปรแกรมจะทำคำสั่งในบล็อกของ else หากไม่มี else ก็ไม่ทำอะไรเลย

การใช้งาน If else if ช่วยให้โปรแกรมมิ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่หลากหลายและซับซ้อนได้ นอกจากนี้ การใช้งาน if else if ยังช่วยให้เราเขียนโปรแกรมที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเงื่อนไขแต่ละอันมีลำดับที่ชัดเจน

FAQs เกี่ยวกับ If else if

1. Q: ควรจะใช้ If else if หรือ If เดียวดี?
A: หากเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบมีความซับซ้อนและหลากหลาย ควรใช้ If else if เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ แต่หากมีเงื่อนไขเพียงเท่าที่กำหนดให้ใช้งาน If เดียวก็พอ

2. Q: If else if สามารถมีจำนวนเงื่อนไขใดๆ ได้หรือไม่?
A: ใช่สามารถมีจำนวนเงื่อนไขที่ต้องการได้ แต่ควรระวังไม่ให้มีการตรวจสอบเงื่อนไขมากเกินไปซึ่งอาจทำให้โปรแกรมยากในการทำงานและดูอ่านยาก

3. Q: If else if ใช้กับภาษาโปรแกรมมิ่งได้หรือไม่?
A: ใช่ แทบทุกภาษาโปรแกรมมิ่งรองรับ if else if เช่น C++, Java, Python, JavaScript เป็นต้น

4. Q: สามารถใส่ else if ภายในแท็บของคำสั่ง if else if ได้หรือไม่?
A: ใช่ได้ แต่ต้องมีความระมัดระวังในการจัดรูปแบบของโค้ด และเพื่อความกระชับและความเข้าใจง่าย ควรแยกคำสั่งให้ชัดเจน

สรุป

If else if หรือถ้านั้นไม่ก็ถ้าอันนี้ เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาโปรแกรมมิ่ง โดยทำหน้าที่เป็นวงจรของการตัดสินใจที่ซับซ้อนกว่าเงื่อนไขง่ายๆ ซึ่งสามารถซ้อนกันได้หลายชั้นตามความต้องการ การใช้งาน If else if ช่วยให้เราสามารถเขียนโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและอ่านง่ายได้ เพราะเงื่อนไขแต่ละอันมีลำดับที่ชัดเจนและเรียงลำดับตามลำดับที่เราต้องการ

มี 6 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษาซี if.

ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
การตรวจสอบเงื่อนไข If..Else ภาษาซี - Youtube
การตรวจสอบเงื่อนไข If..Else ภาษาซี – Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C - Youtube
คำสั่ง If-Else ในภาษา C – Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC - Youtube
If Else If Conditional คำสั่งเงื่อนไข ภาษาC – Youtube
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) - Youtube
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) – Youtube
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่งหลายทางเลือก | ภาษาซี
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
คำสั่งให้เลือกทำ - Kruple
คำสั่งให้เลือกทำ – Kruple
คำสั่ง While, Do-While และ For - ครูไอที
คำสั่ง While, Do-While และ For – ครูไอที
ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ ภาษาซี มือใหม่ - Pantip
ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ ภาษาซี มือใหม่ – Pantip
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – Benzneststudios
การแก้โจทย์ปัญหา Code โปรแกรม C การจัดกลุ่มคนตามอายุ โดยใช้คำสั่ง Else If (Ep.8) - Youtube
การแก้โจทย์ปัญหา Code โปรแกรม C การจัดกลุ่มคนตามอายุ โดยใช้คำสั่ง Else If (Ep.8) – Youtube
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
เอกสารประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี IfและIf-Else
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 5 – Function – Benzneststudios
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
แบบฝึกทักษะที่ 5คำสั่ง If ทางเลือกเดียว - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
แบบฝึกทักษะที่ 5คำสั่ง If ทางเลือกเดียว – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-12 หน้า | Pubhtml5
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ - สอนเขียนโปรแกรม C++
การใช้งานคำสั่ง If Else ในภาษา C++ – สอนเขียนโปรแกรม C++
วิธีใช้ Visual Studio เขียนภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
วิธีใช้ Visual Studio เขียนภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี | สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ครูลูกพีช
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ If , If….Else…. และ If….Else….If - ครูไอที
การใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบ If , If….Else…. และ If….Else….If – ครูไอที
การตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซีของ Arduino ด้วย - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-18 หน้า | Pubhtml5
การตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซีของ Arduino ด้วย – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-18 หน้า | Pubhtml5
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong - Issuu
ใบงานทบทวนIf By Pi Pong – Issuu
ภาษาซี - การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] - Youtube
ภาษาซี – การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] – Youtube
โปรแกรมภาษา C * โค้ดโปรแกรมนี้มันผิดพลาดตรงไหนเหรอครับ ทำไมมันฟ้องแบบนี้ - Pantip
โปรแกรมภาษา C * โค้ดโปรแกรมนี้มันผิดพลาดตรงไหนเหรอครับ ทำไมมันฟ้องแบบนี้ – Pantip
ภาษาซี
ภาษาซี
11 โครงสร้างคำสั่งควบคุม If Else2 By Ruthmaster - Issuu
11 โครงสร้างคำสั่งควบคุม If Else2 By Ruthmaster – Issuu
No.2 การใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก - Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
No.2 การใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก – Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
แผนที่ 5-2_การเขียนโปรแกรม - สหรัฐ การบรรจง | พลิก Pdf ออนไลน์ | Fliphtml5
แผนที่ 5-2_การเขียนโปรแกรม – สหรัฐ การบรรจง | พลิก Pdf ออนไลน์ | Fliphtml5
Infopress (อินโฟเพรส) คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3Rd Edition) - 72363 | Lazada.Co.Th
Infopress (อินโฟเพรส) คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3Rd Edition) – 72363 | Lazada.Co.Th
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop - Benzneststudios
C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 2 – If-Else & Loop – Benzneststudios
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC - Pantip
การบ้านหาค่าเฉลี่จำนวน3จำนวนในโปรเเกรมภาษาC – Pantip
โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 - ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11 – ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกอบรมฟรี สัมมนาฟรี คลิก Thai Training Zone
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
ข้อดีของ ภาษา C# เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ ตอนที่ 2 | 9Expert Training
No.2 การใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก - Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
No.2 การใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก – Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
Gconhub Forum : อยากสอบถามสายงานด้านโปรแกรมเมอร์ครับ
Gconhub Forum : อยากสอบถามสายงานด้านโปรแกรมเมอร์ครับ
วิธีตั้งค่าให้ Editplus สามารถ Compile และ Run ภาษาซีได้ (Editplus Compile C) - Dekdev.Com อัพเดท It และโหลดโปรแกรม
วิธีตั้งค่าให้ Editplus สามารถ Compile และ Run ภาษาซีได้ (Editplus Compile C) – Dekdev.Com อัพเดท It และโหลดโปรแกรม
ภาษาซี
ภาษาซี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
Code โปรแกรม C การสร้างไฟล์และเขียนข้อมูลตัวอักษรลงไปในไฟล์ (Ep.16) - Youtube
Code โปรแกรม C การสร้างไฟล์และเขียนข้อมูลตัวอักษรลงไปในไฟล์ (Ep.16) – Youtube
Answer Key Computer Programming Lab 04 If-Else - การทดลองทีÉ 4 - Studocu
Answer Key Computer Programming Lab 04 If-Else – การทดลองทีÉ 4 – Studocu
ถามคำถามภาษา C == กับ = ต้องกันอย่างไรครับ - Pantip
ถามคำถามภาษา C == กับ = ต้องกันอย่างไรครับ – Pantip
ผังงาน | ภาษาซี
ผังงาน | ภาษาซี
ภาษาC & Mathlab
ภาษาC & Mathlab
การจัดเรียงข้อมูลในภาษา C++ | Sorting In C++ - Youtube
การจัดเรียงข้อมูลในภาษา C++ | Sorting In C++ – Youtube
หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี (นักเรียน) - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Anyflip
หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี (นักเรียน) – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-32 หน้า | Anyflip

ลิงค์บทความ: ภาษาซี if.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษาซี if.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.