คําสั่งในภาษา C

คำสั่งในภาษา C

ภาษา C (C language) เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dennis Ritchie ในปี 1972 และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษา C มีความสามารถในการจัดการหน่วยความจำแบบโดยตรง จึงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการพัฒนาและดำเนินการโปรแกรม

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งในภาษา C ที่ใช้ในการประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้กับตัวแปร การใช้งานตัวดำเนินการ การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การใช้งานคำสั่งเงื่อนไข การใช้งานคำสั่งวนซ้ำ การใช้งาน Array การใช้งาน Pointer และการใช้งาน Struct ในภาษา C รวมถึงการใช้งานคำสั่งในภาษา C กับภาษาอื่น ๆ

การประกาศตัวแปรในภาษา C

ในภาษา C การประกาศตัวแปรเป็นการกำหนดชื่อและประเภทของตัวแปรเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถจองพื้นที่หน่วยความจำให้กับตัวแปรดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้งานในภายหลัง

โครงสร้างการประกาศตัวแปรในภาษา C มีดังนี้:

“`
type identifier;
“`

โดย type คือประเภทข้อมูลของตัวแปร เช่น int, float, char, double และอื่น ๆ และ identifier คือชื่อของตัวแปรตามต้องการ

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรในภาษา C:

“`
int x;
float y;
char c;
“`

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรในภาษา C

เมื่อเราได้ประกาศตัวแปรแล้ว เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรดังกล่าวได้

โครงสร้างการกำหนดค่าให้กับตัวแปรในภาษา C มีดังนี้:

“`
identifier = value;
“`

โดย identifier คือชื่อของตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่าและ value คือค่าที่ต้องการกำหนดให้กับตัวแปร

ตัวอย่างการกำหนดค่าให้กับตัวแปรในภาษา C:

“`
int x;
x = 5;
“`

การใช้งานตัวดำเนินการในภาษา C

ตัวดำเนินการ (Operator) เป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้ในการดำเนินการบนตัวแปรหรือค่าในภาษา C เช่น การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร เป็นต้น

โดยตัวดำเนินการในภาษา C สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่:

– ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์: + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร), % (หารเอาเศษ)
– ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์: == (เท่ากับ), != (ไม่เท่ากับ), > (มากกว่า), < (น้อยกว่า), >= (มากกว่าหรือเท่ากับ), <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ) - ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์เพิ่มเติม: && (และ), || (หรือ), ! (นิเสธ) - ตัวดำเนินการบิต: & (และบิต), | (หรือบิต), ^ (บิตแบบ XOR), ~ (กลับบิต) - ตัวดำเนินการทางบรรทัด: ++ (เพิ่มค่าของตัวแปรด้วย 1), -- (ลดค่าของตัวแปรด้วย 1), += (บวกค่าของตัวแปร), -= (ลบค่าของตัวแปร), *= (คูณค่าของตัวแปร), /= (หารค่าของตัวแปร), %= (หารค่าของตัวแปรและเก็บเศษ) - ตัวดำเนินการตำแหน่งของบิต: >> (ขยับบิตขวา), << (ขยับบิตซ้าย) ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการในภาษา C: ``` int x = 5; int y = 3; int z; z = x + y; // 8 z = x - y; // 2 z = x * y; // 15 z = x / y; // 1 z = x % y; // 2 ``` การสร้างและใช้งานฟังก์ชันในภาษา C ฟังก์ชัน (Function) เป็นกลุ่มคำสั่งที่รวมกันเพื่อทำงานที่แสดงค่าผลลัพธ์หรือทำงานแบบเฉพาะเจาะจงในภาษา C โครงสร้างการสร้างและใช้งานฟังก์ชันในภาษา C มีดังนี้: ``` return_type function_name(parameters) { // กลุ่มคำสั่งที่ต้องการทำงาน return value; } ``` โดย return_type คือประเภทข้อมูลที่ฟังก์ชันส่งคืน (เช่น int, float, char, void ฯลฯ), function_name คือชื่อของฟังก์ชันตามต้องการและ parameters คือพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน (ถ้ามี) ตัวอย่างการสร้างและใช้งานฟังก์ชันในภาษา C: ``` #include

int add(int a, int b) {
int result = a + b;
return result;
}

int main() {
int x = 5;
int y = 3;
int z = add(x, y); // เรียกใช้งานฟังก์ชัน add() เพื่อบวก x และ y

printf(“The result is %d”, z); // แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ
return 0;
}
“`

การใช้งานคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C

คำสั่งเงื่อนไข (Conditional statement) เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างก่อนที่จะเลือกที่จะดำเนินการต่อในภาษา C

โครงสร้างการใช้งานคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C มีดังนี้:

“`
if (condition) {
// กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
} else {
// กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
}
“`

โครงสร้างดังกล่าวสามารถขยายเพื่อรองรับเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้คำสั่ง else if

“`
if (condition1) {
// กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไข 1 เป็นจริง
} else if (condition2) {
// กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานถ้าเงื่อนไข 2 เป็นจริง
} else {
// กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานถ้าทุกเงื่อนไขเป็นเท็จ
}
“`

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งเงื่อนไขในภาษา C:

“`
#include

int main() {
int x = 5;

if (x > 0) {
printf(“Positive”);
} else if (x < 0) { printf("Negative"); } else { printf("Zero"); } return 0; } ``` การใช้งานคำสั่งวนซ้ำในภาษา C คำสั่งวนซ้ำ (Loop statement) เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำซากจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นเท็จในภาษา C โครงสร้างการใช้งานคำสั่งวนซ้ำในภาษา C มีดังนี้: 1. For loop: ``` for (initialization; condition; increment/decrement) { // กลุ่มคำสั่งที่จะทำงานซ้ำ } ``` โครงสร้าง for loop จะทำงานดังนี้: - ขั้นตอน initialization จะถูกทำครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มทำงานของลูป

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง For Loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คําสั่งในภาษา c คําสั่ง c++ เบื้องต้น, คําสั่ง c++ ทั้งหมด, คําสั่งภาษา c#, คําสั่งแสดงผล ภาษาซี, คําสั่งรับข้อมูล ภาษาซี, คําสั่ง putchar อยู่ในฟังก์ชันใดของโปรแกรมภาษาซี, คําสั่งภาษา c if else, เครื่องหมาย ลงท้าย คํา สั่ง ต่างๆ ในภาษาซี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่งในภาษา c

สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)
สอนภาษาซี C: การใช้คำสั่ง for loop เพื่อทำงานซ้ำ (ตอนที่ 1)

หมวดหมู่: Top 47 คําสั่งในภาษา C

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

คําสั่ง C++ เบื้องต้น

คำสั่ง C++ เบื้องต้น

C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bjarne Stroustrup ในปี ค.ศ. 1983 ภาษานี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีปริมาณใหญ่และสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเกมคอมพิวเตอร์ ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำสั่ง C++ เบื้องต้นที่ผู้เริ่มต้นสามารถเรียนรู้และใช้ได้ง่ายๆ

1. การประกาศตัวแปร (Variables)
ตัวแปรในภาษา C++ จะถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูล ภายในการประกาศตัวแปรเราต้องระบุชนิดของข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ ดังตัวอย่าง

“`cpp
int x; // การประกาศตัวแปรชนิด int
float y; // การประกาศตัวแปรชนิด float
char z; // การประกาศตัวแปรชนิด char
“`

2. การให้ค่าตัวแปร (Assignment)
เราสามารถให้ค่าให้กับตัวแปรได้โดยใช้เครื่องหมาย `=` ดังตัวอย่าง

“`cpp
x = 5; // ให้ค่า 5 ให้กับตัวแปร x
y = 3.14; // ให้ค่า 3.14 ให้กับตัวแปร y
z = ‘a’; // ให้ค่า ‘a’ ให้กับตัวแปร z
“`

3. การทำงานกับตัวดำเนินการ (Operators)
C++ มีตัวดำเนินการที่ทรงพลังและต่างๆ เช่น การบวก `+`, การลบ `-`, การคูณ `*`, การหาร `/` เป็นต้น ดังตัวอย่าง

“`cpp
int sum = 10 + 5; // sum = 15
int difference = 10 – 5; // difference = 5
int product = 10 * 5; // product = 50
float division = 10 / 5; // division = 2.0
“`

4. การแสดงผล (Output)
เราสามารถแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมผ่านคำสั่ง `cout` ในไลบรารี `iostream` ตัวอย่างเช่น

“`cpp
#include

int main() {
std::cout << "Hello, World!"; return 0; } ``` ผลลัพธ์ที่ได้คือ "Hello, World!" 5. การรับค่า (Input) เราสามารถรับค่าจากผู้ใช้ผ่านคำสั่ง `cin` ได้ ดังตัวอย่าง ```cpp #include

int main() {
int x;
std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> x;
std::cout << "The number you entered is: " << x; return 0; } ``` โปรแกรมด้านบนจะรับค่าจากผู้ใช้แล้วแสดงผลลัพธ์ FAQs 1. ฉันสามารถเขียนโปรแกรม C++ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หรือไม่? ใช่ เนื่องจาก C++ เป็นภาษาโปรแกรมแบบพลังงานสูง คุณสามารถเขียนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ 2. C++ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมแบบแรกหรือไม่? C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ทรงพลังและมีความซับซ้อน การเรียนรู้ C++ เป็นภาษาแรกอาจเป็นทางเลือกที่ยากลำบาก แต่มันสามารถเป็นภาษาแรกได้หากคุณต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานทรงพลังและมีขนาดใหญ่ 3. มีการฝึกฝนที่ดีสำหรับ C++ หรือไม่? ใช่ มีทรัพยากรการเรียนรู้ C++ มากมายที่มีอยู่ออนไลน์ เช่น คอร์สการเรียนรู้ในผู้พิทักษ์ Github, หนังสือเรียนรู้ C++ และอื่นๆ 4. C++ แตกต่างจากภาษา C อย่างไร? C++ เป็นนามธรรมของภาษา C ดังนั้นมันสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่ยากเย็น แต่ C++ มีคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม อย่างเช่น การสนับสนุนชนิดข้อมูลแบบอ็นคและดีพสร้างคลาส 5. C++ มีคุณภาพในการประมวลผลที่เป็นอย่างไร? C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการออกแบบและความเสถียรของมัน ภาษา C++ ยังมีประสิทธิภาพในการจัดการหน่วยความจำและการประมวลผลที่คล้ายคลึงกับ C สรุป C++ เป็นวิธีสร้างโปรแกรมที่ทรงในงานและมีความสามารถในการประมวลผลสูง แม้ว่าการเรียนรู้ C++ อาจเป็นทางเลือกที่ท้าทายสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่มันเป็นภาษาที่มีมาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกฝนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้การใช้งาน C++ ติดตามคำสั่งเบื้องต้นที่กล่าวถึงในบทความนี้และขอให้คุณเพลิดเพลินกับการสร้างซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทรงพลังและยืดหยุ่นของภาษา C++

คําสั่ง C++ ทั้งหมด

คําสั่ง c++ ทั้งหมด

ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bjarne Stroustrup ในปี 1983 ภายหลังจากที่เขาต่อยอดมาจากภาษา C ที่เคยมีอยู่แล้ว การต่อยอดนี้ทำให้ C++ เป็นภาษาที่มีความสามารถทั้งภาษา C และสามารถใช้กับรูปแบบการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ได้เช่นกัน ภาษา C++ เป็นภาษาโปรแกรมนานาประเภทที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ควรเรียนรู้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรม

ในบทความนี้เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับคําสั่ง c++ ทั้งหมดที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยจะกล่าวถึงคําสั่งที่ได้รับความนิยม และสามารถใช้ได้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับพื้นฐาน โปรดทราบว่าบทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในภาษา C++ และต้องการศึกษาเกี่ยวกับคําสั่งเพิ่มเติม

1. การประกาศตัวแปร:
– ในภาษา C++ สามารถประกาศตัวแปรด้วยการระบุชนิดของตัวแปรและชื่อตัวแปรได้ เช่น int num = 10;
– สามารถประกาศตัวแปรหลายตัวในบรรทัดเดียวกันได้ เช่น int a, b, c;
– ตัวแปรอาจถูกกำหนดค่าในภายหลังการประกาศได้ เช่น int num; num = 10;

2. การตัดสตริง:
– สามารถใช้ฟังก์ชัน length() เพื่อหาความยาวของสตริงได้ เช่น string name = “John”; int len = name.length();
– สามารถใช้ฟังก์ชัน substr() เพื่อตัดสตริงได้ เช่น string name = “John”; string sub = name.substr(0, 2); // ตัดสตริง “Jo”

3. การทำงานกับอาร์เรย์:
– สามารถสร้างอาร์เรย์ด้วยการระบุชนิดและขนาดของอาร์เรย์ เช่น int numbers[5];
– สามารถเข้าถึงสมาชิกในอาร์เรย์ด้วยตัวดัชนี (index) เช่น int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; int firstNumber = numbers[0];
– สามารถนำอาร์เรย์มาใช้กับลูปเพื่อทำซ้ำการกระทำได้ เช่น for(int i=0; i<5; i++) { cout << numbers[i]; } 4. การใช้ if else: - เงื่อนไข if else ใช้สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขและทำการดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น int num = 10; if(num > 5) { cout << "Number is greater than 5"; } else { cout << "Number is less than or equal to 5"; } - สามารถใช้ else if เพื่อเพิ่มเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมได้ เช่น int num = 10; if(num > 5) { cout << "Number is greater than 5"; } else if(num < 5) { cout << "Number is less than 5"; } else { cout << "Number is equal to 5"; } 5. การใช้ลูป: - ในภาษา C++ มีลูปประเภทต่าง ๆ เช่น for loop, while loop, do while loop ซึ่งใช้สำหรับการทำซ้ำของการกระทำตามเงื่อนไขที่กำหนด - ตัวอย่างการใช้งาน for loop: for(int i=0; i<5; i++) { cout << i; } - ตัวอย่างการใช้งาน while loop: int i = 0; while(i < 5) { cout << i; i++; } - ตัวอย่างการใช้งาน do while loop: int i = 0; do { cout << i; i++; } while(i < 5); 6. การใช้ฟังก์ชัน: - ภาษา C++ รองรับการสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันในรูปแบบต่าง ๆ - ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชัน: void printName(string name) { cout << "Name: " << name; } - ตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชัน: string myName = "John"; printName(myName); FAQs (คำถามที่พบบ่อย) 1. C++ และภาษา C ต่างกันอย่างไร? C++ เป็นการต่อยอดจากภาษา C ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมพื้นฐาน ภาษา C++ จึงสามารถใช้งานคําสั่งภาษา C ได้ทั้งหมด แต่โดยมีความยืดหยุ่นและความสามารถที่มากกว่า C 2. C++ ใช้สำหรับการพัฒนาระบบอะไรบ้าง? C++ สามารถใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง และความยืดหยุ่นสูง เช่น ระบบปฏิบัติการ เกมคอมพิวเตอร์ เฟรมเวิร์ก และอื่น ๆ 3. ฉันควรเริ่มเรียนรู้ภาษา C++ อย่างไร? คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการศึกษาเอกสารการเรียนรู้ออนไลน์ และทดลองเขียนโค้ดภาษา C++ ด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการและไวยากรณ์ของภาษา และฝึกปฏิบัติด้วยโปรเจกต์เล็ก ๆ 4. การใช้ภาษา C++ ทำให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นไหม? ภาษา C++ มีหลักการและวิธีการทำงานที่เหมือนกับภาษาอื่น ๆ เช่น Java ภาษา C++ จะช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าใจภาษาอื่นโดยตรงได้

มี 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คําสั่งในภาษา c.

ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf - Youtube
ภาษาซีพื้นฐาน การใช้คำสั่ง Scanf – Youtube
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต::การงานอาชีพฯ5
รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
รู้จัก โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล  ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 5 : คำสั่งการรับและแสดงผล ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษา C: บทที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While - Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 07 : คำสั่งทำซ้ำ (Loop) For, While, Do While – Youtube
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น (Introduction To C Programming): คำสั่งต่างๆ ในภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
คำสั่ง 2 ทางเลือก | ภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong - Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong – Issuu
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม - ครูไอที
ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม – ครูไอที
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
การเขียนคำสั่งขั้นพื้นฐาน(ภาษาC)
เครื่องหมายการคำนวณ - ครูไอที
เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
หน่วยที่ 6 คำสั่งเงื่อนไข | บทเรียน วิชาภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 5 ฟังก์ชันของภาษา C | บทเรียน วิชาภาษาซี
หน่วยที่ 5 ฟังก์ชันของภาษา C | บทเรียน วิชาภาษาซี
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) -  Youtube
ฝึกพื้นฐานภาษาซี (C) 06 : การตรวจสอบเงื่อนไข (If, If-Else, Switch Case) – Youtube
นิพจน์ - ครูไอที
นิพจน์ – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) - Youtube
การเขียนโปรแกรมทางเลือก ภาษาซี (If Statement) – Youtube
ภาษาซีเบื้องต้น
ภาษาซีเบื้องต้น
โครงสร้างภาษาC
โครงสร้างภาษาC
ตัวแปรในภาษาซี
ตัวแปรในภาษาซี
คำสั่งรับข้อมูล - ครูไอที
คำสั่งรับข้อมูล – ครูไอที
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
C]เขียนโปรแกรมแสดงชื่อและน้ำหนัก Min และ Max ผิดตรงไหน ใครรู้ช่วยบอกที -  Pantip
C]เขียนโปรแกรมแสดงชื่อและน้ำหนัก Min และ Max ผิดตรงไหน ใครรู้ช่วยบอกที – Pantip
การรับและแสดงผลข้อมูล
การรับและแสดงผลข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาซี: 3.8 ฟังก์ชันของภาษา C
การเขียนโปรแกรมภาษาซี: 3.8 ฟังก์ชันของภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
บทความ สอนใช้งาน Arduino โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ Arduino - ขาย  Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
บทความ สอนใช้งาน Arduino โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาซีของ Arduino – ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี
งานคำสั่งภาษาซีม.5 4
งานคำสั่งภาษาซีม.5 4
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ - Youtube
Week5 (3/3)เขียนโปรแกรมที่แสดงอายุโดยใช้คำสั่ง If-Else Dev-C++ – Youtube
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
Controllerfromzero: เปรียบเทียบสตริงใน C
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี | Pdf
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เขียน Code(C) หาผลรวมของ 1+2+3+.....+49+50 - Pantip
เขียน Code(C) หาผลรวมของ 1+2+3+…..+49+50 – Pantip
ค่าสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละตัวแปร Integer ในภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
ค่าสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละตัวแปร Integer ในภาษา C | Ba-Na-Na เรื่องกล้วยๆ
คำสั่งควบคุม
คำสั่งควบคุม
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C - ครูไอที
รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C – ครูไอที
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C (ภาษาซี) แบบเรียนมัธยม (สำนักพิมพ์  ซัคเซส มีเดีย / Success Media) | Lazada.Co.Th
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C (ภาษาซี) แบบเรียนมัธยม (สำนักพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย / Success Media) | Lazada.Co.Th
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::
ภาษาซี
ภาษาซี
3.1 โครงสร้างของภาษาซี
3.1 โครงสร้างของภาษาซี
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong - Issuu
เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี ใบความรู้ที่ 10 By Pi Pong – Issuu
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาโปรแกรม – ครูทีม วรวิทย์ ไชยวงศ์คต | Teemtaro.Com
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 3 : โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร  ชนิดข้อมูล
ภาษาซีเบื้องต้น: ภาษาซีเบื้องต้น ตอนที่ 3 : โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร ชนิดข้อมูล
ภาษาซี - การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] - Youtube
ภาษาซี – การเขียนโปรแกรมหาค่ามีมากที่สุด [Biggest Number] – Youtube
1.2 คำสั่งพื้นฐาน - การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1
1.2 คำสั่งพื้นฐาน – การโปรแกรมเบื้องต้น ม.1

ลิงค์บทความ: คําสั่งในภาษา c.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คําสั่งในภาษา c.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.