คํา สงวน ใน ภาษา ซี

คําสงวนในภาษาซี: การนิยามคําสงวนในภาษาซี

คำสงวนในภาษาซี (Reserved words in C language) เป็นคำที่มีความหมายและประโยชน์ที่กำหนดให้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการโปรแกรมเชิงโต้ตอบในภาษาซี คำสงวนช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถระบุและใช้งานรูปแบบพิเศษที่เป็นพิเศษในโครงสร้างโปรแกรมได้อย่างชัดเจนและเพื่อป้องกันการขัดแย้งกับคำสั่งอื่น ๆ ในภาษาซี

การประยุกต์ใช้คําสงวนในภาษาซี

คำสงวนในภาษาซีมีหน้าที่เป็นตัวระบุตัวแปรชนิดใหม่หรือขอบเขตของโครงสร้างการควบคุม โดยมีการใช้งานที่จำกัดเนื่องจากถูกกำหนดกลุ่มของคำสงวนที่มีประโยชน์ในปัจจุบัน คำสงวนจะถูกนิยามจากองค์ประกอบย่อยของภาษาซี ซึ่งคำสงวนเหล่านี้ประกอบไปด้วยตัวอักษรเชิงพหูพจน์และเป็นคำสงวนในทุกเวลาตามมาตรฐานของภาษาซี

ตัวอย่างการใช้คําสงวนในภาษาซี

ตัวอย่างของคำสงวนที่ใช้ในภาษาซี ได้แก่ int, char, float, double, for, if, else เป็นต้น โดยเราสามารถใช้คำสงวนเหล่านี้เพื่อประกาศตัวแปรที่ระบุชนิดข้อมูลหรือใช้ในโครงสร้างควบคุมของโปรแกรม เช่น เงื่อนไขทางตรรกะ if-else, การทำซ้ำโดยใช้ลูป for เป็นต้น

การแบ่งประเภทคําสงวนในภาษาซี

คำสงวนในภาษาซีสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความสำคัญหรือลักษณะของการใช้งาน ในภาษาซีมีคำสงวนทั้งหมด 32 คำ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. คำสงวนที่มีการใช้เกี่ยวกับค้นหาและการควบคุมโปรแกรม เช่น if, else, switch, case, default, break

2. คำสงวนที่ใช้ในการหาข้อมูลจากอาเรย์ เช่น sizeof, typedef, union, struct, enum

3. คำสงวนที่สำคัญต่อการใช้งานตัวแปรเชิงตัวเลข เช่น int, float, double, char, short

4. คำสงวนที่ใช้ในการวนซ้ำ ได้แก่ for, while, do

5. คำสงวนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของฟังก์ชัน เช่น return, void, goto, continue

6. คำสงวนอื่น ๆ เช่น auto, extern, register, static, const

ความสำคัญของคำสงวนในภาษาซี

คำสงวนในภาษาซีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างของโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการใช้คำสงวนเสรีที่อาจสร้างความสับสนในโปรแกรม และช่วยให้โปรแกรมมีการทำงานแบบทรวดเร็วมากขึ้น

คำแนะนำในการใช้คำสงวนในภาษาซี

1. ควรใช้คำสงวนในภาษาซีตามที่ได้ถูกกำหนดไว้ ไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งชื่อตัวแปรด้วยชื่อคำสงวน

2. ควรใช้คำสงวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ใช้ if-else เมื่อต้องการกำหนดสอบเงื่อนไขเพื่อการควบคุมการทำงานของโปรแกรม

3. ควรใช้คำสงวนเพื่ออธิบายโครงสร้างภายในของโปรแกรมอย่างชัดเจน เช่น ใช้ struct เพื่อสร้างโครงสร้างที่เก็บข้อมูลหลายตัวแปรในตัวเดียว

4. ควรใช้คำสงวนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับโปรแกรม และป้องกันการขัดแย้งกับคำสั่งอื่นในภาษาซี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คํา สงวน คืออะไร?
คำสงวนหมายถึงคำที่ถูกจำกัดในการใช้งานเฉพาะเพื่อปรากฏขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของภาษาโปรแกรมเล็กน้อย

คําสงวนในภาษา c#?
คำสงวนในภาษา C# คือคำที่มีการจำกัดการใช้งานในภาษา C# ซึ่งใช้ในการกำหนดการทำงานบางอย่างในโครงสร้างภาษาตามเมธอดที่กำหนด

ตัวแปรและค่าคงที่ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ตัวแปร (Variable) ในภาษาซีเป็นสิ่งที่ใช้ในการเก็บค่าหรือข้อมูล เมื่อมีการประกาศตัวแปร ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการทำงานของโปรแกรม

ค่าคงที่ (Constant) ในภาษาซีเป็นค่าที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในการทำงานของโปรแกรม และเป็นค่าที่แทนเลขคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวแปรได้

/ / เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนอธิบายโปรแกรมแบบใด?
/ / เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนอธิบายโปรแกรมแบบเดียวกัน ซึ่งจะถูกมองเป็นคอมเม้นต์ภายในโปรแกรม นักพัฒนาใช้สัญลักษณ์ / / เพื่อเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน

ถ้าต้องการเก็บค่า 5.1234 ควรเลือกตัวแปรชนิดใด?
ถ้าต้องการเก็บค่าที่มีทศนิยมอย่างเจาะจงเช่น 5.1234 ควรเลือกใช้ตัวแปรชนิด float หรือ double

ชนิดข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ชนิดข้อมูลที่ผู้เขียนกำหนด?
int เป็นชนิดข้อมูลที่สามารถเก็บค่าเป็นจำนวนเต็มได้ เช่น 1, 2, 3

ข้อใดเป็นการประกาศชนิดตัวแปรชนิดอักขระ?
char เป็นการประกาศชนิดตัวแปรชนิดอักขระ ซึ่งใช้เพื่อเก็บค่าอักขระหนึ่งตัวแประเภทข้อความ เช่น ‘a’, ‘b’, ‘c’

ภาษา C มีอะไร บางคำ สงวน ใน ภาษา ซี?
ภาษา C มีคำสงวนบางคำที่ใช้ในการควบคุมโครงสร้างการใช้งานของภาษา เช่น

[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คํา สงวน ใน ภาษา ซี คํา สงวน คืออะไร, คําสงวนในภาษา c#, ตัวแปรและค่าคงที่ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย, / / เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนอธิบายโปรแกรมแบบใด, ถ้าต้องการเก็บค่า 5.1234 ควรเลือกตัวแปรชนิดใด, ชนิดข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ชนิดข้อมูลที่ผู้เขียนกำหนด, ข้อใดเป็นการประกาศชนิดตัวแปรชนิดอักขระ, ภาษา C มีอะไร บาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา สงวน ใน ภาษา ซี

[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C
[1-3] การเขียนโปรแกรมภาษา C

หมวดหมู่: Top 59 คํา สงวน ใน ภาษา ซี

ดูเพิ่มเติมที่นี่: themtraicay.com

คํา สงวน คืออะไร

คําสงวน คืออะไร?

คําสงวน ในทางกฎหมายมีความหมายว่า เป็นการกําหนดสิทธิที่ถูกปกครองโดยกฎหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ได้ เพื่อป้องกันการละเมิด หรือทําลายสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วคําสงวนในกฎหมายหมายถึงสิทธิเฉพาะ ที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยอาจเป็นสิทธิที่ได้รับการเว้นระยะห่างจากการละเมิด หรือแม้แต่สิทธิที่ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายตามลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถถูกกล่าวถึงมากมาย ตามการใช้งานและบริบทที่แตกต่างกันไป

การคําสงวนสิทธิ จะส่งผลให้เกิดการเจริญรูปแบบของสัญลักษณ์ชุดนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้คนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือ ใช้ได้ฟรี หรือสร้างสรรค์ใหม่ ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือเมื่อเราเห็นตราบริษัทที่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เราจะเข้าใจทันทีว่ามันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของใช้ด้านลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้น

สกุลสิทธิแห่งคําสงวน

โดยแบ่งตามลักษณะแล้ว คําสงวนสิทธิ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิที่เผยแพร่

คําสงวนสิทธิทางลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่บุคคลหรือผู้ใช้งานสิทธิมีไว้เพื่อควบคุมการใช้งาน กําหนดการเผยแพร่ รับรู้ และเข้าถึงงานสร้างสรรค์ใด ๆ รวมทั้งการใช้งานและการขายของสิ่งที่มีลักษณะต่อไปนี้ เช่น งานวรรณคดี สรรพากร การค้า บันเทิงในรูปของภาพยนต์ เพลง วีดีทัศน์ เกมพีซี โปสเตอร์ โลโก้ ภาพถ่าย และอื่น ๆ

คําสงวนสิทธิที่เผยแพร่ เป็นสิทธิที่สามารถเผยแพร่และนำเสนอได้สาธารณะ จะเป็นการสงวนสิทธิให้กับบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ รวมถึงคุณที่เป็นผู้สร้างงานนั้นเองอีกด้วย ลักษณะของสิทธิการเผยแพร่ก็จะมีหลากหลายตามลักษณะงานและความต้องการของผู้เผยแพร่

หลักการหลีกเลี่ยงการละเมิดคําสงวน

การคําสงวนสิทธิเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปกป้องลิขสิทธิ์และสิทธิที่เผยแพร่ แต่บางครั้งการละเมิดสิทธิดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ตั้งใจ ความผิดปกติมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการรับผิดชอบของคนที่ละเมิด (หรือไม่ในบางครั้งความไม่รับผิดชอบ) หรืออาจเกิดจากความไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งกันระหว่างคนที่ละเมิดกับเจ้าของสิทธิ (หรือตรงรับกับบุคคลที่ละเมิด)

แจงผลกระทบเมื่อไม่สงวนคําสงวน

นอกจากผลอันตรายด้านกฎหมายที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องสิทธิและความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้ว การไม่ทําคําสงวนคั้งห์หมายถึงความไม่ชอบใจในด้านบุคคลและความเชื่อมั่น

การไม่สงวนคําสงวนสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นการเสียดายความเป็นตนเอง และการดูข้ามคุณค่าของการสร้างสิ่งดี ในทางกลับกันการไม่สงวนคําสงวนสิทธิของคนอื่นเอาเผด็จการส่งผลชั่วร้ายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกทั้งยังเสี่ยงต่อความรื่นแรงและได้รับความเรียกร้องจากคนอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว

คำถามที่พบบ่อย

1. คําสงวนมีหน้าที่หลักในการปกป้องสิทธิ์อะไรบ้าง?
คําสงวนมีหน้าที่ที่สําคัญในการปกป้องลิขสิทธิ์และสิทธิที่เผยแพร่ เช่น สิทธิในลิขสิทธิ์สมาชิกองค์กร ยืนหยัดสมาชิกของรัฐบาล ชื่อแบรนด์ นามปากกาหรือที่อยู่ เป็นต้น

2. คําสงวนสิทธิคือสิทธิที่ได้รับการกําหนดไว้โดยใคร?
คําสงวนสิทธิคือสิทธิที่ได้รับการกําหนดโดยกฎหมายและอาจเป็นแบบเอกสารสงวน หรือเป็นสิทธิที่ถูกลิขสิทธิ์คุ้มครองอิสระ ๆ

3. องค์การและบริษัทมีสิทธิ์ในการคําสงวนใด?
องค์การและบริษัทสามารถคําสงวนสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าคือการป้องกันภาพลักษณ์เฉพาะ เช่น ชื่อแบรนด์ โลโก้ เป็นต้น ซึ่งจะต้องการความหลากหลายการป้องกันภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสิ่งที่คําสงวน

4. ผลกระทบของการไม่สงวนสิทธิคืออะไร?
ผลกระทบของการไม่สงวนสิทธิคั้งห์คือความไม่ชอบใจในด้านบุคคลและความเชื่อมั่น การดูข้ามคุณค่าของการสร้างสิ่งดี หรือการสร้างสิ่งชอบดีก่อนปาดพ่นผลึกขาดออกไป

คําสงวนในภาษา C#

คําสงวนในภาษา C#: ความหมายและการใช้งานอย่างละเอียด

ในโลกของโปรแกรมมิ่ง ภาษา C# เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมมิ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเขียนขึ้นมาโดย Microsoft Corporation เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม .NET Framework ภาษา C# เป็นภาษาที่สามารถนำไปใช้พัฒนาทั้งแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันเว็บได้โดยตรง อีกทั้งยังได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนหลายแพลตฟอร์มได้ เช่น Windows, Mac, Linux, Android, iOS เป็นต้น

หนึ่งในเทคนิคที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมในภาษา C# คือการใช้คําสงวน (Keywords) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโค้ดที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง คําสงวนเป็นคำที่ถูกตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าในภาษา C# เพื่อใช้แสดงถึงคำสั่งหรือการกระทำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง เมื่อเราใช้คําสงวนในโค้ด เครื่องคําจะเข้าใจและสามารถรันโค้ดให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับภาษา C# นั้น มีคำสงวนทั้งหมด 85 คําสงวน และในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับบางคำสงวนที่สำคัญและมีการใช้งานที่ต้องใช้บ่อยในภาษา C#

1. abstract: ใช้ในการประกาศคลาสหรือเมธอดที่มีลักษณะเป็นคลาสหรือเมธอดที่เป็นแบบสองแบบ คลาสหรือเมธอดประเภทนี้จะต้องถูกสืบทอดและใช้เป็นแบบ template ได้
2. const: ใช้ในการประกาศค่าคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ระหว่างที่โปรแกรมทำงาน
3. enum: ใช้ในการประกาศชุดค่าคงที่ (enumeration) ที่เก็บไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้คำสั่ง enum นี้เราสามารถกำหนดค่าให้กับแต่ละสมาชิกของชุดค่าคงที่ได้อย่างง่ายดาย
4. interface: ใช้สร้างแบบแผนที่เมธอดที่จะต้องถูดดําเนินการในคลาสที่สืบทอดมา
5. private: ใช้กำหนดพื้นที่ที่ข้อมูลเก็บไว้ในประเภทของคลาส และฟังก์ชันที่สร้างขึ้นภายในคลาสนั้น
6. protected: ใช้กำหนดพื้นที่ข้อมูลมาเก็บต่างชุดที่เกี่ยวกับคลาสที่สืบทอดมา เมธอดที่ฟังก์ชันนี้เป็นของตัวแปรในคลาสและมีการสืบทอดจากคลาสแม่
7. for: ใช้ในที่คําสั่งเพื่อสร้างวนซ้ำโดยครั้งแรกโจทย์ส่วนในวงเล็บถูกการประมวลผล การประมวลผลล้มเหลวก็จะสิ้นสุดวงซ้ำ
8. foreach: ใช้ในการสร้างวนซ้ำทะเลที่ไม่ต้องใส่ตัวประมวลผลของวนซ้ำ

แม้ว่าเราจะมีคำสงวนมากถึง 85 คำ แต่ไม่จำเป็นที่จะใช้ทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม ในที่นี้เราได้แสดงแค่บางคำสงวนที่สำคัญและใช้งานบ่อยในภาษา C#

FAQs เกี่ยวกับคำสงวนในภาษา C#

1. คำสงวนในภาษา C# คืออะไร?
– คำสงวนในภาษา C# เป็นคำหรือคําพูดที่ตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าในภาษา C# เพื่อใช้ในการระบุคำสั่งหรือการกระทําที่มีความหมายเฉพาะ ฉะนั้น การตั้งชื่อตัวแปรหรือฟังก์ชันให้เป็นคําสงวนอาจทําให้ไม่สามารถใช้งานได้

2. จะใช้คําสงวนทั้งหมดในภาษา C# ได้หรือไม่?
– ไม่จำเป็นต้องใช้คําสงวนทั้งหมดในภาษา C# ในการเขียนโปรแกรม เพราะบางคำสงวนอาจไม่มีบทบัญญัติที่จำเป็นต้องใช้และไม่จำเป็นต่อการทํางานของโปรแกรม

3. มีคำสงวนในภาษา C# ที่ต้องใช้บ่อยมากเกินไปหรือไม่?
– เราสามารถใช้บางคำสงวนในภาษา C# ที่ต้องใช้บ่อยมากในการพัฒนาโปรแกรม เช่นคําสั่ง if, for, while ฯลฯ สำหรับเงื่อนไขหรือการวนซ้ำ

4. ถ้าต้องการตั้งชื่อตัวแปรเป็นคำสงวน ทํารีได้หรือไม่?
– ไม่สามารถตั้งชื่อตัวแปรหรือฟังก์ชันให้เป็นคําสงวนได้ในภาษา C# เพราะคําสงวนถูกกําหนดไว้เพื่อใช้เป็นการแสดงถึงคำสั่งหรือการกระทําที่เฉพาะเจาะจงในภาษา

5. คำสงวนในภาษา C# มีเพียง 85 คำหรือไม่?
– ใช่, คำสงวนในภาษา C# มีเพียง 85 คำ คำสงวนทั้งหมดเป็นคำที่ถูกกําหนดไว้อยู่แล้วในภาษา C# โดยไมโครซอฟท์ จำเป็นต้องใช้เวลาร่วมกันเพื่อให้ระบบแปลและดําเนินการอย่างถูกต้อง

พบ 16 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา สงวน ใน ภาษา ซี.

คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C Sharp | ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |  สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios  สถาบันสอน Php สถาบันอบรม Php เรียน Php ออนไลน์ฟรี
คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C Sharp | ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios สถาบันสอน Php สถาบันอบรม Php เรียน Php ออนไลน์ฟรี
คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C Sharp | ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |  สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios  สถาบันสอน Php สถาบันอบรม Php เรียน Php ออนไลน์ฟรี
คำสงวนที่ต้องรู้ใน Visual C Sharp | ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สถาบันสอนทำเว็บไซต์ เรียนทำเว็บ เรียนเขียนโปรแกรม แอพพลิเคชั่น Android Ios สถาบันสอน Php สถาบันอบรม Php เรียน Php ออนไลน์ฟรี
คำสงวน
คำสงวน
คำสงวน
คำสงวน
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )
คำสงวนภาษาซี Mcs51 - Youtube
คำสงวนภาษาซี Mcs51 – Youtube
โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น - Ppt ดาวน์โหลด
โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น – Ppt ดาวน์โหลด
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )
3.2 ตัวแปรและคำสงวน
3.2 ตัวแปรและคำสงวน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C
ภาษา C++ – Oadeg
ภาษา C++ – Oadeg
หลักการตั้งชื่อตัวแปรภาษาซี ใบความรู้ที่ 6 By Pi Pong - Issuu
หลักการตั้งชื่อตัวแปรภาษาซี ใบความรู้ที่ 6 By Pi Pong – Issuu
บทที่ 2 ตัวแปร
บทที่ 2 ตัวแปร
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )
Visual Basic 2010 Gramming: คำสงวน (Reserved Words )

ลิงค์บทความ: คํา สงวน ใน ภาษา ซี.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คํา สงวน ใน ภาษา ซี.

ดูเพิ่มเติม: https://themtraicay.com/category/facts-first

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.